Dotazy a odpovědi (zdroj MŠMT)

19.06.2015 20:45
 • Ve kterém roce má dítě nárok na bezplatné předškolní vzdělávání?

Bez úplaty je poskytováno vzdělávání dětí v mateřských školám zřizovaných státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí, které navštěvují poslední ročník mateřské školy (tj. dětem, které v daném školním roce dovrší věku šesti let nebo jim byl udělen odklad školní docházky) po dobu nejvýše 12 měsíců. U dětí s uděleným odkladem je nutné sledovat, zda se již vzdělávaly a po dobu kolika měsíců.

 • Je nějakým zákonem nebo předpisem ošetřeno odmítnutí nemocného (viróza, kašel, rýma) dítěte do MŠ?

Ochrana zdraví dítěte v mateřské škole 

V souladu s ust. § 29 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), má mateřská škola povinnost zajišťovat bezpečnost a ochranu zdraví dětí při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech, přičemž podmínky zajištění této bezpečnosti a ochrany zdraví dětí upravuje školní řád (ust. § 30 odst. 1 písm. c) školského zákona). Půjde nejen o obecná pravidla zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví či pravidla náležitého dohledu, ale též o úpravu podmínek předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění mezi dětmi. Rovněž lze citovat ust. § 7 odst. 3 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, který ukládá zařízením pro výchovu a vzdělávání (tj. i mateřským školám – srov. jeho ust. § 7 odst. 1) povinnost zajistit oddělení dítěte, které vykazuje známky akutního onemocnění, od ostatních dětí, a zajistit pro ně dohled zletilé fyzické osoby.

Platné právní předpisy tedy umožňují (či přímo ukládají) mateřským školám upravit podmínky provozu školy i s ohledem na předcházení šíření infekčních onemocnění, přičemž se domníváme, že není vyloučeno ani neumožnění přítomnosti nemocných dětí (dětí jevících známky akutního onemocnění) při vzdělávání. Vždy se však musí jednat o případy, které (vzhledem k základnímu právu dítěte na vzdělávání v dané škole) dočasné omezení jeho účasti odůvodňují, tj. kdy je skutečně ohrožena bezpečnost a ochrana zdraví ostatních dětí a takové opatření je přiměřené.

Ve školním řádu lze též zakotvit obdobné povinnosti zákonných zástupců (tj. povinnost sledovat zdraví dítěte a „vyloučit“ ho ze vzdělávání v případě onemocnění), přičemž při závažném a opakovaném porušování těchto povinností by byl dán důvod pro ukončení předškolního vzdělávání dítěte ve smyslu ust. § 35 odst. 1 písm. b) školského zákona.

 • Je možné podat žádost o přijetí dítěte do mateřské školy mimo termín a dobu stanovenou ředitelem školy dle § 34 odst. 2  zák. 561/2004 Sb.?  Respektive, zda nevyužití tohoto termínu může být  důvodem k zamítnutí  žádosti o přijetí dítěte do mateřské školy.

 Pro podání žádostí k přijetí k předškolnímu vzdělávání od následujícího školního roku, stanoví ředitel mateřské školy v dohodě se zřizovatelem místo, termín a dobu a zveřejní způsobem v místě obvyklým. Jedná se o tzv. zápis do mateřské školy.

Dítě lze k předškolnímu vzdělávání přijmout i v průběhu školního roku. Např. pokud se rodina přestěhuje, rodič získá zaměstnání apod. Pokud rodič podává žádost o přijetí mimo termín zápisu, pak dítě může být přijato, ale pouze v případě, že škola má volnou kapacitu.

 • Jak je to s přijímáním dětí k předškolnímu vzdělávání? Kdo rozhoduje o přijetí, kdo stanovuje kritéria, má dítě právo na předškolní vzdělávání a další otázky...

K předškolnímu vzdělávání přijímá děti ředitelka mateřské školy. Ta také stanoví kritéria pro přijetí. Ze zákona musí vzít přednostně děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky. Dalším kritériem může být např. trvalý pobyt v obci, která MŠ zřizuje, věk dítěte, sourozenec, který již MŠ navštěvuje apod. Jedná-li se o firemní mateřskou školu zřízenou v souladu s § 34, odst. 8 školského zákona, přijímá děti ředitel mateřské školy dle kritérií, které stanoví zřizovatel, je-li jím stát, kraj, obec nebo svazek obcí. V ostatních případech rozhoduje na základě kritérií stanovených vnitřním předpisem právnické osoby vykonávající činnost školy.  Kritéria se zveřejní v předem, a to způsobem, umožňujícím dálkový přístup.

Právo na předškolní vzdělávání mají pouze děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky. V případě, že je nelze z kapacitních důvodů přijmout, má obec, ve které má dítě místo trvalého pobytu, povinnost zajistit mu místo v jiné mateřské škole.

Mateřské školy se organizují pro děti od tří let. Mateřské školy zřizují obce, které mají ze zákona pečovat o potřeby svých občanů.

K zápisu můžete jít i s dítětem mladším tří let, je však možné přijmout i dítě mladší, ale takové dítě musí být schopné účastnit se předškolního vzdělávání v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání. Toto je na individuálním posouzení ředitele mateřské školy.

 • Jak je to s přerušením provozu mateřské školy? Je možné uzavřít mateřskou školu při každých, tedy i dvoudenních školních prázdninách? (Navíc bez předchozího upozornění - max. týden před, či zjištění, zda má někdo zájem o docházku.)

Přerušit nebo omezit provoz mateřské školy je možné podle § 3 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů. Vyhláška jednak upravuje přerušení a omezení provozu v měsících červenci nebo srpnu a také v ostatních měsících. O omezení nebo přerušení provozu podle odst. 1 rozhoduje ředitelka mateřské školy, nemusí žádat rodiče o souhlas ani zjišťovat zájem rodičů, musí ale přerušení nebo omezení provozu projednat se zřizovatelem. Nemá povinnost zajistit dětem pobyt v jiné MŠ, pouze musí informovat rodiče o omezení nebo přerušení provozu, a to nejméně dva měsíce předem, a zveřejnit informace o případné jiné možnosti zajištění péče o děti.

Provoz v jiných měsících než červenci nebo srpnu lze přerušit nebo omezit pouze ze závažných důvodů po projednávání se zřizovatelem. Za závažné důvody se považují organizační nebo technické příčiny, které znemožňují řádné poskytování předškolního vzdělávání (např. havárie vody apod.).  Rozhodnutí pak zveřejní ředitel mateřské školy na přístupném místě ve škole ihned, jakmile o přerušení nebo omezení provozu rozhodne.

Je samozřejmě možné, aby MŠ zjišťovala počet dětí, které např. v době vánočních nebo jarních prázdnin budou docházet. Podle toho pak může ředitelka upravit provoz, umožnit učitelkám čerpání volna na samostudium, dovolené apod.

 • Je zákonný zástupce povinen hradit úplatu za předškolní vzdělávání, i když dítě mateřskou školu o prázdninách nenavštěvuje?

V případě přerušení provozu na dobu delší než 5 vyučovacích dnů, stanoví ředitelka školy úplatu ve výši, která nepřesahuje poměrnou část měsíční úplaty stanovené na školní rok. Pokud má mateřská škola provoz 14 dní, úplata je stanovaná na nejvýše polovinu měsíční úplaty. Povinnost hradit tuto úplatu má zákonný zástupce i v případě, že dítě do MŠ nebude v tuto dobu docházet. Je to stejné jako kterýkoli jiný měsíc ve školním roce.

 • Jak je to s placením úplaty za předškolní vzdělávání v případě, že dítě je přijato k plnění povinné školní docházky tzv. o rok dříve?

Podle § 123 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, se předškolní vzdělávání v posledním ročníku mateřské školy zřizované státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí poskytuje bezúplatně. Podle § 1a odst. 2 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, se ve třetím (tedy posledním ročníku MŠ) vzdělávají děti, které v daném školním roce dovrší věku šesti let, a děti, kterým byl povolen odklad povinné školní docházky.

Dítě, které v daném školním roce dovrší věku  pěti let, se vzdělává ve druhém ročníku a bezplatné vzdělávání se ho proto netýká. To, zda rodiče využijí možnosti, aby nastoupilo do základní školy tzv. o rok dříve, není rozhodující.

Více informací k úplatě za předškolní vzdělávání najdete v Právním výkladu 2/2006 (www.msmt.cz, Dokumenty, Právní výklady MŠMT).

 • Mají mateřské školy určené spádové obvody? Která mateřská škola má povinnost přijmout dítě?

Mateřské školy nemají stanovené spádové obvody, jako je tomu u základních škol. Tím, že předškolní vzdělávání není povinné, nemusí obec zajistit místa v mateřské škole s výjimkou dětí v posledním roce před zahájením povinné školní docházky. Ovšem obec má ze zákona pečovat o potřeby svých občanů, např. i tím, že zřídí mateřskou školu. Není-li v obci žádná mateřská škola, je obec povinna zajistit dětem v posledním roce před zahájením školní docházky místo v jiné mateřské škole v jiné obci.

Požádat o přijetí může zákonný zástupce dítěte v kterékoli mateřské škole, pokud bude mít volnou kapacitu, může dítě přijmout, i když má dítě místo trvalého pobytu v jiné obci.

 • Ve kterém roce má dítě právo na přednostní přijetí k předškolnímu vzdělávání?

Dítě, které je v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, má podle zákona předností právo na přijetí k předškolnímu vzdělávání. Poslední rok před zahájením povinné školní docházky je rok, který předchází školnímu roku, ve kterém dítě musí zahájit povinnou školní docházku.

 • Při jakém počtu dětí se zdravotním postižením zařazených do „běžné" třídy mateřské školy musí být snížený počet přijatých dětí ve třídě?

Ustanovení § 2 odst. 3 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, se týká až zařazení dvou a více dětí. V takovém případě má třída běžné mateřské školy minimálně 12 dětí a naplňuje se do počtu 19 dětí (s možností požádat zřizovatele o udělení výjimky z počtu dětí v souladu s § 23 odst. 5 školského zákona.

Při zařazení jednoho dítěte se zdravotním postižením do třídy mateřské školy se počet dětí nemusí snižovat.

 • Za jakých podmínek je možné ukončit předškolní vzdělávání dítěte v době zkušebního pobytu?

O stanovení zkušebního pobytu dítěte rozhoduje ředitelka mateřské školy. Ukončit předškolní vzdělávání v průběhu zkušebního pobytu dítěte může ředitelka mateřské školy pouze pokud ukončení doporučí lékař nebo školské poradenské zařízení. Účelem zkušebního pobytu dítěte je zjistit, zda dítě docházku do mateřské školy zvládne.

 • Je možné dítěti ukončit předškolní vzdělávání v případě, že matka otěhotní, je na mateřské nebo rodičovské dovolené nebo přijde o zaměstnání?

Dítěti je možné ukončit předškolní vzdělávání pouze z důvodu stanovených školským zákonem (§ 35 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb.). To, že maminka otěhotněla, nebo ztratila zaměstnání, tímto důvodem není, není proto možné docházku tohoto dítěte ukončit.

 • Je předškolní vzdělávání v posledním roce před zahájením povinné školní docházky povinné?

Předškolní vzdělávání není povinné, dítě může nastoupit do základní školy, aniž by chodilo do mateřské školy.

 • Kolikrát může být dítěti odloženo plnění povinné školní docházky? Ve kterém roce musí dítě nejpozději zahájit povinnou školní docházku?

Dítě musí zahájit povinnou školní docházku nejpozději ve školním roce, ve kterém dovrší věku osmi let. Pokud se u žáka v prvním roce plnění povinné školní docházky projeví nedostatečná tělesná nebo duševní vyspělost k plnění povinné školní docházky, může ředitel školy se souhlasem zákonného zástupce dítěte v průběhu prvního pololetí povolit tzv. dodatečný odklad.

Zpět