ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ČÁST A - VŠEOBECNÁ ČÁST

Čl. 1

Úvodní ustanovení

Organizační řád příspěvkové organizace upravuje její postavení, působnost a členění

(s přihlédnutím k místním provozním podmínkám). Je základní normou školy ve smyslu zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále jen školský zákon), zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, zákona č. 262/2006 Sb., Zákoníku práce, zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a vyhlášky č. 14/2005, ve znění vyhl.č.43/2006 o mateřských školách.

Všechny uvedené předpisy v plném znění.

Čl. 2

Postavení a poslání příspěvkové organizace

Mateřská škola Průběžná Rakovník, Průběžná 2312, byla jako příspěvková organizace Města Rakovník ke dni 1.1.1991 s vymezením úkolů uvedeným ve zřizovací listině.

Příspěvková organizace je Krajským úřadem Středočeského kraje vedena v rejstříku škol, předškolních zařízení a školských zařízení vedena pod názvem:

Mateřská škola Průběžná Rakovník

Průběžná 2312, 269 01 Rakovník

s identifikátorem zařízení: 600 055 612

Základní poslání MŠ je stanoveno zřizovací listinou , schválenou zastupitelstvem Města Rakovník dne 7.3.2005.

Čl. 3

Předmět činnosti

Vymezení hlavního účelu činnosti:

 • zajišťuje všestrannou péči o děti předškolního věku v návaznosti na výchovu dětí v rodině a v úzké součinnosti s rodinou
 • zajišťuje stravování dětí a pracovníků školského zařízení v souladu s ustanovením zákona č. 107/2005 Sb., o školských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů a se školským zákonem se souhlasem zřizovatele též dětí a pracovníků dalších předškolských zařízení a vyhláškou o šk.stravování č.84/2005
 • zajišťuje závodní stravování zaměstnanců právnických osob vykonávajících činnost škola a šk. zařízení

Odpovídající předmět činnosti:

 • zabezpečuje výchovu dětí umístěných v mateřské škole v souladu se školským zákonem zákonem , vč. prováděcích přadpisů v platném znění Sb., o předškolním vzdělávání
 • plní ustanovení školského zákona, vč. prováděcích předpisů v platném znění
 • zabezpečuje stravování dětí mateřské škola a závodní stravování zaměstnanců, a právnických osob vykonávající činnost škol a šk. zařízení
 • zaměřuje se na rozvoj tělesných, psychologických a sociálních vlastností dítěte

ČÁST B - ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE, KOMPETENCE A VNITŘNÍ KONTROLNÍ SYSTÉM

Čl. 4

Organizační členění

1. vedoucí zaměstnanci podle § 11 odst. 4 ZP a jejich řídící činnosti

 • 2. stupeň řízení – ředitelka MŠ: je jmenována do funkce na základě konkurzu a ze zákona řídí a kontroluje všechny zaměstnance školy, je odpovědná za vedení organizace
 • 1. stupeň rízení – učitelka pověřená zastupováním ředitelky je jmenována a odvolávána ředitelkou školy, řídí a kontroluje všechny zaměstnace školy, zastupuje ředitelku v době její dlouhodobé nepřítomnosti v plném rozsahu funkce ředitelky

2. ostatní zaměstnanci

 • pedagogické pracovnice
 • vedoucí školní jídelny - jmenuje a odvolává ředitel školy, odpovídá za chod stravovny v plném rozsahu, má hmotnou odpovědnost za sklad potravin, objednává zboží dle potřeby, pravidelně měsíčně provádí inventarizaci skladu potravin a předkládá jej ředitelce ke kontrole, na konci měsíce dělá samostatně uzávěrku měsíce, připravuje přehled plateb pro rodiče, připravuje diskety pro spořitelnu a vybírá hotově za stravné od rodičů, řídí se předepsanými vyhláškami o školním stravování
 • školnice
 • uklízečky
 • topič

Všichni pracovníci školy jsou povinni dodržovat zákoník práce, zákony a vyhlášky vztahující se k práci v předškolním zařízení a nařízení ředitele školy.

Podílejí se na provozu školy a odpovídají za činnost podle popisu své práce, které specifikují jejich pracovní práva a povinnosti vzhledem k pracovnímu zařazení

O nákupu hmotných prostředků rozhodují vedoucí úseků v rozsahu stanoveným pr. náplní a se souhlasem ředitele školy

Evidenci majetku vede ředitelka školy, která stanoví inventarizační komisi, která rozhoduje o vyřazení majetku a fyzicky jej kontroluje. Inventarizace majetku se řídí ustanovením zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů a vyhláškou č. 250/2000 Sb., o hospodaření rozpočtových a příspěvkových organizací

Za ochranu evidovaného majetku odpovídají zaměstnanci, kteří mají své úkoly specifikovány v náplni práce

Podílejí se na plánování rozvoje školy, přípravě a realizaci, na hodnocení školního roku. Na racionálním využívání pracovní doby a všech prostředků pro práci.

Dodržují pracovní řád, dobu, pravidla BOZP, PO.

 1. VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ÚSEK:

 • za plnění všech výchovně vzdělávacích povinností odpovídá ředitel školy, v jeho nepřítomnosti učitel pověřený jeho zastupováním.

 • za výchovně vzdělávací práci na třídách odpovídají pedagogičtí pracovníci

 • řídí se ve své práci rámcovým programem pro předškolní věk

 • vypracovávají třídní plány v návaznosti na koncepci školy a rámcový výchovný plán, vycházejí z individuálních potřeb dětí v úzké spolupráci s rodinou

 • vedou povinnou dokumentaci tříd a předkládají jí ředitelce ke kontrole, dbají na bezpečnost dětí ve třídách i na vycházkách, jednají samostatně s rodiči, konzultují jednotlivé výchovné problémy s ředitelkou a informují ji o jednáních s rodiči, navrhují odklady školní docházky, doporučují děti pro psychologická vyšetření po projednání s ředitelkou a souhlasem rodičů

 1. PROVOZNÍ ÚSEK:

 • za úklid a dodržování všech hygienických nařízení o dodržování čistoty v budově školy odpovídá školnice

 • v případě její nepřítomnosti ji zastupuje uklízečka, nebo ředitelkou určení zaměstnanci

 • pomáhá u dětí podle potřeb pedagogů tak, aby byla vždy zajištěna bezpečnost dětí (šatna, výlety)

 • kontroluje stav inventáře a nahlašuje veškeré opravy údržbáři školy neprodleně

 • za údržbu školy, zahradního domku, pískoviště skleníku a celé školní zahrady odpovídá údržbář školy. Projednává s ředitelkou potřebné opravy a neprodleně je vyřídí

 • za topení a dodávky teplé vody odpovídá topič školy, kontroluje stav zařízení a opravy projednává s odborem Správy majetku MÚ Rakovník

 1. STRAVOVACÍ ÚSEK:

 • za jeho chod plně odpovídá vedoucí stravovny

 • v její nepřítomnosti ji zastupuje kuchařka, nebo ředitelem určení zaměstnanci

Čl. 5

Organizační schéma

 • ředitel školy - 2. stupeň řízení
 • učitel pověřený zastupováním ředitele - 1. stupeň řízení
 • pedagogičtí pracovníci školnice vedoucí školní jídelny
 • topič, kuchařka, uklízečka

Ekonomická agenda školy ( účetnictví školy, mzdové účetnictví) je zajištěna formou služeb na základě dodaných podkladů ředitelkou školy, která plně odpovídá za správnost prováděných úkonů.

Tyto služby jsou zajištěny na základě řádných smluv uzavřených mezi ředitelem školy a danými firmami.

Čl. 6

Organizační a řídící normy – dokumentace

Dokumentace školy je vedena na základě § 28 zákona č. 561/2004 Sb..

 • rozhodnutí o zápisu do školského rejstříku a o jeho změnách a doklady uvedené v § 147

 • evidence dětí

 • doklady o přijímání dětí ke vzdělávání, o průběhu vzdělávání a jeho ukončování

 • vzdělávací programy podle § 4 až 6

 • školní, provozní a organizační řád

 • záznamy z pg. rad

 • kniha úrazů a záznamy o provedených kontrolách a inspekční zprávy

 • personální a mzdová dokumentace, hospodářská dokumentace a účetní evidence a další dokumentace stanovená právními předpisy

Čl. 7

Vnitřní kontrolní systém

Kontrolní systém vychází z ustanovení zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění vyhlášky MFČR a navazuje na Kontrolní řád Města Rakovníka. Kontrolní činnost školy provádí ředitel školy.

Cílem kontroly je:

 • prověřovat dodržování právních předpisů a opatření při hospodaření s veřejnými prostředky, při jejich hospodárném, účelném a efektivním vynaložení

 • zajistit ochranu veřejných prostředků proti rizikům a nesrovnalostem způsobeným porušením právních předpisů, či neúčelným nakládáním s těmito prostředky

 • řádně informovat vedoucí orgánů veřené správy o nakládání s finančními prostředky, o prováděných operacích, dále o průkazném účetním zpracování těchto operací v účetním systému dle platných předpisů.

Tato činnost je :

 • stanovena vnitřním řádem školy
 • plánována v ročním plánu školy
 • namátková dle potřeby vedení školy

Kontrolní hospodaření školy se svěřenými finančními prostředky prováděna zřizovatelem čtvrtletně na základě předložení tabulek o hospodaření školy a čtvrtletním předkládáním tabulek P-1, P-4 o nakládání se státními prostředky MŠMT ČR.

ČÁST C - SPECIFICKÉ ÚDAJE

Čl. 8

Činnosti všeobecného řízení a správy

 1. Zásady řízení:

zásada - zákonnosti

- jednotného odpovědného vedoucího

- soustavné kontroly a hodnocení

- motivace

 1. Nástroje řízení:

Kromě závazných právních předpisů jsou nástrojem řízení vnitřní řády a směrnice, které vydává ředitel školy.

 1. Finanční řízení:

Hospodářskou agendu a personální agendu zajišťují na základě řádných smluv soukromé firmy.

Úkoly spojené s finančním řízením zajišťuje ředitel školy.

Účetní i personální agendu vede ředitel školy a za stravovnu předkládá řediteli podklady vedoucí stravovny.

Vedení pokladny zajišťuje podle náplně práce pověřený pracovník, který předkládá měsíční zpracování ke kontrole řediteli školy.

 1. Řízení hmotných prostředků:

O nákupu hmotných prostředků rozhoduje ředitelka po dohodě s vedoucími jednotlivých úseků.

Evidenci majetku školy vede ředitel , který sestavuje inventarizační komisi a zpracovanou inventarizaci předkládá ke kontrole účetní a zřizovateli školy.

Odpisy majetku podléhají ustanovení zákona 586/1992 Sb., o daních z příjmů a vyhlášky 250/2000 Sb., o hospodaření rozpočtových a příspěvkových organizací.

 1. Externí vztahy:

Ve styku s veřejností jsou všichni zaměstnanci vystupovat v souladu s dobrým jménem školy.

Ve styku se zřizovatelem a jinými státními orgány reprezentují školu především ředitel, nebo jím pověřený zaměstnanec a vedoucí jednotlivých úseků.

PROVOZ ŠKOLY:

Provoz mateřské školy stanoví ředitelka po dohodě s rodiči a se zřizovatelem školy, délka provozu se přizpůsobuje požadavkům rodičů a podmínkám školy.

ZAMĚSTNANCI:

Pedagogičtí pracovníci: pracují s dětmi podle výchovného plánu, který si samostatně zpracovávají na základě rámcového výchovného plánu pro předškolní děti.

Přímá vyučovací povinnost se řídí nařízením vlády č. 75/5005 Sb. a graf pracovní doby je upraven ředitelkou na potřeby MŠ.

Ostatní zaměstnanci a zaměstnanci školní jídelny se řídí sjednanými pracovními úvazky, které stanoví statutární orgán v souladu se Zákoníkem práce, na základě potřeby školy.

Všichni zaměstnanci pracují samostatně na základě sjednané pracovní náplně a plně zodpovídají za svou práci. Dodržují Zákoník práce v celém rozsahu.

KNIHOVNICKÁ ČINNOST:

Je prováděna učitelkou školy, která je touto činností pověřena ředitelkou školy. Odpovídá za provoz žákovské a učitelské knihovny, vede evidenci knih.

EVIDENCE MAJETKU:

Evidenci drobného HIM a IM provádí zástupce ředitelky školy. Eviduje počet, stav, rozmístění předmětů inventáře, přiděluje inventární čísla.

Ředitelka školy sestavuje na základě směrnice tajemnice MÚ Rakovník inventarizační komisi a provádí vyřazování předmětů z inventáře školy.

Ředitelka školy zodpovídá za řádné provedení inventury v termínu určeným zřizovatelem.

VŠEOBECNÁ ÚDRŽBA:

Je prováděna údržbářem školy na základě smlouvy o provedení práce.

Běžné opravy hlásí zaměstnanci přímo údržbáři školy neprodleně.

Rozsáhlejší úpravy projedná údržbář s ředitelem školy. Ten posoudí, zda oprava spadá do kompetence školy, nebo Správy majetku MÚ Rakovník a vydá nařízení na opravu.

POKLADNÍ SLUŽBA:

Je prováděna pověřeným pracovníkem, který je jmenován ředitelkou školy a má hmotnou odpovědnost. Pokladník má právo podpisového vzoru v čs. spořitelně, vybírá peníze z banky po dohodě s ředitelkou školy dle potřeby školy (drobná nákup, mzdy).

Vede řádně pokladní knihu, provádí veškeré hotovostní služby, dbá o řádné zabezpečení hotovosti a cenin v trezoru školy. Dodržuje stanovený pokladní limit. 1x měsíčně provádí vyúčtování a předává příslušné podklady ředitelce k dalšímu zpracování.

ÚČETNÍ EVIDENCE:

Účetní evidenci a personální evidence je vedená formou zajištěných služeb na základě smluv uzavřených mezi příslušnými firmami a ředitelkou školy.

PEDAGOGICKÁ DOKUMENTACE:

Vychází z platných předpisů MŠMT ČR.

Vedou ji učitelky na třídách po dohodě s ředitelkou školy a pravidelně ji předkládají ke kontrole ředitelce školy. Ta provádí pravidelnou i namátkovou kontrolu během roku.Na konci školního roku je řádně uzavřena a předána ředitelce k archivaci.

ČÁST D - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Čl. 9

Platnost organizačního řádu

Tento organizační řád ruší organizační řád schválený na jednání rady města dne 18.2.2005 usnesením č.389/05 a nabývá účinnosti dnem 2.1.2007.