SMĚRNICE  O  PODÁVÁNÍ  LÉKŮ  DĚTEM  V MATEŘSKÉ ŠKOLE  PRŮBĚŽNÁ  RAKOVNÍK

1. Podmínky vydávání léků dítěti v MŠ

Dle školského zákona č. 561/2004 §29, odst.1. a 2.,o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů je povinností škol a školských zařízení vytvářet podmínky pro vzdělávání s ohledem na  fyziologické potřeby dětí a vytvářet podmínky pro jejich vývoj a zajišťovat bezpečnost a ochranu jejich zdraví.

Dále pak podle §9 odst. 4,písmena b) zákona č..20/1966 Sb. O péči a zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů je každý povinen poskytnout nebo zprostředkovat nezbytnou pomoc osobě, která je v nebezpečí smrti nebo jeví známky závažné poruchy zdraví. MŠMT ČR doporučuje, aby při pravidelném užívání léků zákonný zástupce školu o podávání léků písemně požádal a dodal podrobné informace o nezbytném postupu při jejich  užívání.

1. 1 Postup při užívání léků.

Zákonný zástupce dodá k žádosti vyjádření lékaře, který léky předepisuje. Vyjádření lékaře musí obsahovat doporučení k  podávání léků v době pobytu v MŠ a přesné dávkování.

  • Podávání léků musí být schváleno ředitelkou školy.

  • Léky musí zákonný zástupce doručit učitelce osobně, v originálním balení, s označením jména dítěte a popisem dávkování.

Ředitelka školy určí způsobilou osobu, která je zaměstnancem školy, k podávání léků a další osobu, která podá dítěti lék v době nepřítomnosti určené osoby.

2. Vlastní podávání léků v MŠ

Zaměstnanec, pověřený podáváním léků (pověřená osoba), podá lék dle pokynů zákonného zástupce a lékaře, zapíše dobu podání léku do záznamu a stvrdí svým podpisem. Krabička s léky musí být uložena na viditelném, k tomu určeném místě ve třídě mimo dosah dětí a po podání léku dá zpět na určené místo.

3. Závěr

Podávání léků dětem v mateřské škole je zcela mimořádná záležitost, proto jsou v instituci léky podávány pouze v případě, že by jejich neužívání ohrožovalo život, zdraví a další vývoj dítěte!


 


 

V Rakovníku dne 1. 9.  2019                            Bc. Radka Sabová