SMĚRNICE  O  PODÁVÁNÍ  LÉKŮ  DĚTEM  V MATEŘSKÉ ŠKOLE  PRŮBĚŽNÁ  RAKOVNÍK

 

1.  Podmínky vydávání léků dítěti v MŠ

            Dle školského zákona č. 561/2004 §29, odst.1. a 2.,  o předškolním vzdělávání , ve znění pozdějších předpisů je povinností škol a školských zařízení vytvářet podmínky pro vzdělávání s ohledem na  fyziologické potřeby dětí a vytvářet podmínky pro jejich vývoj a zajišťovat bezpečnost a ochranu jejich zdraví.

            Dále pak podle §9 odst.4,písmena b) zákona č..20/1966 Sb. O péči a zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů je každý povinen poskytnout nebo zprostředkovat nezbytnou pomoc osobě, která je v nebezpečí smrti nebo jeví známky závažné poruchy zdraví.

            MŠMT ČR doporučuje, aby při pravidelném užívání léků zákonný zástupce (ZZ) školu o podávání léků písemně požádal a dodal podrobné informace o nezbytném postupu při jejich  užívání.

1.1.

            ZZ dodá k žádosti vyjádření lékaře, který léky předepisuje. Vyjádření lékaře musí obsahovat doporučení k  podávání léků v době pobytu v MŠ a přesné dávkování.

            Podávání léků musí být schváleno ředitelkou školy.

            Léky musí ZZ doručit učitelce osobně, v originálním balení, s označením jména dítěte a popisem dávkování.

1.2.

            Ředitelka školy určí způsobilou osobu , která je zaměstnancem školy, k podávání léků a další osobu, která podá dítěti lék v době nepřítomnosti určené osoby.

2.  Vlastní podávání léků v MŠ

            Zaměstnanec, pověřený podáváním léků, popř. Pověřená osoba, podá lék dle pokynů ZZ a lékaře, zapíše podání léku do záznamu o podávání léku. Zapíše čas podání a potvrdí podpisem.

            Krabička s léky musí být uložena na viditelném, k tomu určeném místě ve třídě mimo dosah dětí a po podání léku dá zpět na určené místo.

3.  Závěr

            Podávání léků dětem v MŠ je zcela mimořádná záležitost. Léky jsou v MŠ podávány pouze v případě, že by jejich neužívání ohrožovalo život, zdraví a další vývoj dítěte.

 

 

V Rakovníku dne 1.9.2017                                                  ………………………………………….

                                                                                                     ředitelka MŠP RA