PLATBY  V MATEŘSKÉ ŠKOLE

s platností od 1. 9. 2017 jsou uvedeny tyto platby:

ŠKOLNÉ 400,- Kč/měsíc

STRAVNÉ

  • děti 3-6 let 32,- Kč za den ( svačina 8,- + oběd 16,- + svačina 8,- )
  • děti 6-7 let 35,- Kč za den ( svačina 9,- + oběd 17,- + svačina 9,- )

ŠKOLNÉ  A  STRAVNÉ:

  • se bude platit ZÁLOHOVĚ, vždy do 15. dne v měsíci

(k vyzvednutí jsou připraveny lístky se splatností k 15.9. - platba 1.zálohy)

  • Úhrada plateb bude možná POUZE  BANKOVNÍM  PŘEVODEM.
  • HOTOVOSTNÍ  PLATBY  SE  NEPŘIJÍMAJÍ.
  • za děti s odkladem školní docházky a ty, které se zúčastní v roce 2019 zápisu do ZŠ, ŠKOLNÉ NEHRADÍ a rodičům je účtováno pouze stravné.
  • Pro Žádost o zproštění školného je nutné vyplnit příslušný formulář s přiloženým potvrzením z  ÚŘADU PRÁCE o vyplácení sociálních dávek NEJPOZDĚJI DO  31.8.2018.

OMLOUVÁNÍ  DĚTÍ:

  • STRAVNÉ  NA  DEN  se odhlašuje pouze do 7.30 hod.  POUZE  V  ŠJ (POUZE formou SMS u paní Evy Truksové na  čísle  725 424 974).
  • NEPŘÍTOMNOST  DĚTÍ  V  MŠ s povinnou předškolní  docházkou (rok  před vstupem  do  ZŠ), je nutné OMLOUVAT  PÍSEMNĚ  U  UČITELEK  VE TŘÍDĚ  DO  OMLUVNÉHO  LISTU NEBO V TIŠTĚNÉM OMLUVENKOVÉM FORMULÁŘI.
  • ZÁVAŽNÁ  A  INFEKČNÍ  ONEMOCNĚNÍ  JSTE POVINNI HLÁSIT UČITELKÁM TELEFONICKY OKAMŽITĚ.

 

PŘÍSPĚVEK SRPDŠ 300,- ( společné akce dětí - Vánoce, MDD, ... )

OSTATNÍ JEDNORÁZOVÉ PLATBY ( divadla, plavání, výlety, škola v přírodě a jiné akce )