Město Rakovník

Zpracující orgán:

Městský úřad Rakovník

Ekonomický odbor

Směrnice - PRAVIDLA ROZPOČTOVÉHO PROCESU PRO PŘÍSPĚVKOVÉ organizace zřízené městem Rakovníkem

 

Druh normy

Směrnice

EvidenČNí číslo

S 13/2017

Platnost

01. 10. 2017

Účinnost

01. 10. 2017

Autor

Ing. Lada Pidrmanová

vedoucí ekonomického odboru MěÚ

Podpis autora

 

Správce

Jana Opatrná

referent účetní ekonomického odboru MěÚ

Podpis správce

 

Schvalující

Rada města

usnesením č. 785/17

 

Datum schválení

27. 9. 2017

Datum a podpis schvalujícího

 

Vnitřní stránky

Označení normy názvem, pod kterým je zveřejněna na vnitřních stránkách

S13_rozpoctovy_proces_PO_011017.pdf

Datum vydání

Datum, kdy byla norma vyvěšena na vnitřní stránky

 

Oznámeno

Datum, kdy bylo elektronicky oznámeno vydání normy

 

Předáno Spisovně

Datum a podpis (zaměstnance spisovny)

 

Zrušeno

S účinností ode dne

Název normy, kterou bylo zrušeno

 

         

 

 

 

 

Rozdělovník: seznámen s výše uvedenou směrnicí prostřednictvím elektronické pošty dne: 29. 9. 2017

útvar

Podpis

Kancelář tajemníka úřadu

NA VĚDOMÍ

Ekonomický odbor

 

Obecní živnostenský úřad – odbor MěÚ

NA VĚDOMÍ

Odbor dopravy

NA VĚDOMÍ

OSPODaSP

 

Odbor správy majetku

NA VĚDOMÍ

Odbor výstavby a investic

NA VĚDOMÍ

Odbor vnitřních věcí

NA VĚDOMÍ

Odbor životního prostředí

NA VĚDOMÍ

OŠPPKTvaCr

 

Správní odbor

NA VĚDOMÍ

Útvar interního auditu

NA VĚDOMÍ

Městská policie

NA VĚDOMÍ

Jesle Rakovník

NA VĚDOMÍ

Starosta

NA VĚDOMÍ

Místostarosta

NA VĚDOMÍ

 

 

Čl. 1

Úvodní ustanovení

 

Tato směrnice stanovuje pravidla a postupy rozpočtového procesu příspěvkových organizací zřízených městem Rakovníkem („město“), jejich povinnosti a povinnosti příslušných odborů města, a to v souladu s § 28 a § 28a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů („zákon o rozpočtových pravidlech“).

 

Čl. 2

Rozsah působnosti

 

Směrnice je závazná pro všechny příspěvkové organizace, které zřizuje město Rakovník, a pro příslušné odbory Městského úřadu Rakovník, kterými jsou příspěvkové organizace metodicky řízeny a kontrolovány.

      

Čl. 3

Společné ustanovení

 

Příspěvková organizace sestavuje střednědobý výhled rozpočtu a rozpočet, které schvaluje její zřizovatel.

Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace je plán výnosů a nákladů na nejméně 2 roky následující po roce, na který je sestavován rozpočet. Obsahuje předpokládané náklady a výnosy v jednotlivých letech.

Rozpočet příspěvkové organizace je plán výnosů a nákladů na rozpočtový rok, jímž se řídí financování činnosti příspěvkové organizace. Rozpočtový rok je shodný s kalendářním rokem.

 

Čl. 4

Sestavování střednědobého výhledu rozpočtu příspěvkové organizace

 

 1. Střednědobý výhled rozpočtu se sestavuje v rozsahu úplných plánovaných nákladů a výnosů (tedy včetně výnosů a nákladů doplňkové činnosti). Požadovaná struktura výhledu je uvedena v příloze č. 1 této směrnice.
 2. Střednědobý výhled rozpočtu se sestavuje nejméně na 2 následující kalendářní roky po roce, na který je sestavován rozpočet.
 3. První střednědobý výhled rozpočtu bude sestaven na roky 2019 a 2020.
 4. Aktualizace střednědobého výhledu rozpočtu probíhá jednou ročně spolu s procesem schvalování rozpočtu na další kalendářní rok vždy nejpozději do 31. 12. běžného roku. Aktualizovaný střednědobý výhled se považuje za změnu původního výhledu a jeho schválením přestává platit předchozí střednědobý výhled.
 5. Nad rámec povinnosti uvedené v bodě 4. se aktualizace střednědobého výhledu rozpočtu provádí v případě sloučení či rozdělení příspěvkové organizace (pokud k němu nedochází k 1. 1. kalendářního roku) a to tak, aby nejpozději k okamžiku účinnosti sloučení či rozdělení existoval nový střednědobý výhled rozpočtu.  

 

Čl. 5

Postup při schvalování střednědobého výhledu rozpočtu

 

 1. Příspěvková organizace sestaví a předloží pracovní návrh střednědobého výhledu rozpočtu či jeho aktualizace nejpozději do 15. 10. běžného roku příslušnému odboru (Odbor školství, pam. péče, kultury, tělovýchovy a cestovního ruchu, Odbor sociálně-právní ochrany dětí
  a soc. prevence) k připomínkování. V případě sloučení nebo rozdělení organizace pak nejpozději do 45 kalendářních dní před plánovanou účinností sloučení či rozdělení organizace.

Případné připomínky k pracovnímu návrhu střednědobého výhledu rozpočtu budou řediteli příspěvkové organizace předány nejpozději do 15 kalendářních dní od data předložení
a budou s ním projednány tak, aby do dalších 10 kalendářních dní mohlo dojít k předání oficiálního návrhu střednědobého výhledu rozpočtu zpracovaného příspěvkovou organizací zřizovateli. Tento návrh se předává příslušnému odboru.

 1. Příspěvková organizace zveřejní návrh střednědobého výhledu rozpočtu na svých internetových stránkách nebo způsobem v místě obvyklým nejméně 15 kalendářních dní před projednáváním v radě města. Příslušný odbor zřizovatele zároveň připraví pro jednání rady města materiál včetně odůvodnění. Zveřejnění musí trvat až do schválení střednědobého výhledu rozpočtu.
 2. V případě, že rada města střednědobý výhled rozpočtu neschválí, příslušný odbor neprodleně písemnou formou příspěvkové organizaci sdělí důvody tohoto neschválení. Dále pak navrhne případné úpravy dokumentu, včetně harmonogramu dalšího postupu. Příspěvková organizace na svých internetových stránkách nebo způsobem v místě obvyklým zveřejní informaci, že nedošlo k jeho schválení a tento návrh bude zveřejněn až do zveřejnění nového návrhu střednědobého výhledu rozpočtu.
 3. V případě schválení střednědobého výhledu rozpočtu radou města o tom příslušný odbor neprodleně informuje příspěvkovou organizaci a ta zveřejní schválený střednědobý výhled rozpočtu na svých internetových stránkách nebo způsobem v místě obvyklým do 30 dnů ode dne jeho schválení. Zveřejnění musí trvat až do schválení nového střednědobého výhledu rozpočtu.

Čl. 6

Sestavování rozpočtu příspěvkové organizace

 

 1. Rozpočet příspěvkové organizace se sestavuje v rozsahu úplných plánovaných nákladů a výnosů (tedy včetně výnosů a nákladů doplňkové činnosti). Požadovaná struktura je uvedena v příloze č. 2 této směrnice.
 2. Rozpočet se sestavuje na kalendářní rok a obsahuje informaci o rozpočtu schváleném na předchozí rok, upraveném rozpočtu na předchozí rok a návrh daného roku, na který se rozpočet sestavuje.
 3. Poprvé bude podle pravidel této směrnice sestavován rozpočet na rok 2018, který bude obsahovat informace o rozpočtu za předchozí rok, upraveném rozpočtu za předchozí rok a návrh rozpočtu na rok 2018.
 4. Při sestavení rozpočtu se vychází ze střednědobého výhledu rozpočtu.
 5. Rozpočet PO na následující rok musí být schválen do konce kalendářního roku, ve kterém se předkládá.

 

Čl. 7

Postup při schvalování rozpočtu příspěvkové organizace

 1. Příspěvková organizace sestaví a předloží pracovní návrh rozpočtu nejpozději do 15. 10. běžného roku a předá ho příslušnému odboru (Odbor školství, pam. péče, kultury, tělovýchovy a cestovního ruchu, Odbor sociálně-právní ochrany dětí a soc. prevence) k připomínkování. Pracovní návrh bude obsahovat také předpokládanou výši provozního příspěvku zřizovatele.  Připomínky k pracovnímu návrhu rozpočtu budou řediteli příspěvkové organizace předány nejpozději do 15 kalendářních dní od obdržení pracovního návrhu a budou s ním projednány tak, aby do dalších 10 kalendářních dní mohlo dojít k předání oficiálního návrhu rozpočtu zpracovaného příspěvkovou organizací zřizovateli. Tento návrh se předává příslušnému odboru.
 2. Příspěvková organizace zveřejní návrh rozpočtu na svých internetových stránkách nebo způsobem v místě obvyklým nejméně 15 kalendářních dní před projednáváním v radě města. Příslušný odbor zřizovatele zároveň připraví pro jednání rady města materiál včetně odůvodnění. Zveřejnění musí trvat až do schválení rozpočtu.
 3. V případě, že rada města rozpočet neschválí, příslušný odbor neprodleně písemnou formou příspěvkové organizaci sdělí důvody tohoto neschválení. Dále pak navrhne případné úpravy dokumentu, včetně harmonogramu dalšího postupu. Příspěvková organizace na svých internetových stránkách nebo způsobem v místě obvyklým zveřejní informaci, že nedošlo k jeho schválení a tento návrh ponechá zveřejněn až do zveřejnění nového návrhu rozpočtu.
 4. V případě schválení rozpočtu radou města o tom příslušný odbor neprodleně informuje příspěvkovou organizaci a ta zveřejní schválený rozpočet na svých internetových stránkách nebo způsobem v místě obvyklým do 30 kalendářních dnů ode dne jeho schválení. Zveřejnění musí trvat až do schválení nového rozpočtu na následující rok.
 5. Příspěvková organizace neprodleně po schválení rozpočtu zřizovatelem rozepíše schválený rozpočet na jednotlivé nákladové a výnosové položky uvedené v příloze č.  4 této směrnice, která bude s ostatními podklady předkládána příslušným odborům města při čtvrtletních rozborech hospodaření. 

Čl. 8

Úpravy rozpočtu příspěvkové organizace v průběhu roku

 

 1. Kompetenci k provádění úprav rozpočtu příspěvkové organizace v průběhu roku má s výjimkou závazných ukazatelů rozpočtu a odpisů její ředitel. Ředitel a správce rozpočtu provádějí rozpočtová opatření před plánovaným nákladem tak, aby nedošlo k překročení rozpočtu.
 2. Aktualizovaný rozpočet dle čl. 8 odst. 1. předloží ředitel příspěvkové organizace vždy při čtvrtletních rozborech hospodaření příslušnému odboru na vědomí včetně stručného odůvodnění provedených změn.
 3. Příspěvková organizace je povinna po předložení aktualizace rozpočtu podle čl. 8 odst. 2. provést jeho zveřejnění na svých internetových stránkách nebo způsobem v místě obvyklým, a to tak, že bude souběžně zveřejněn jak původní rozpočet, tak i poslední upravený rozpočet.

 

Čl. 9

Plnění rozpočtu a schválení účetní závěrky

 

 1. Příspěvková organizace předá ve smyslu § 5 písm. e) vyhlášky č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek, jako jeden z podkladů pro schválení své účetní závěrky také přehled o plnění rozpočtu, a to minimálně ve struktuře dle přílohy č. 3 této směrnice, ke které připojí komentář vysvětlující významné úpravy rozpočtu v průběhu roku a důvody odchylek od posledního upraveného rozpočtu.
 2. Předkládání údajů dle čl. 9 odst. 1. se řídí Směrnicí ke schvalování účetních závěrek příspěvkových organizací města Rakovníka.

 

Čl. 10

Závěrečná ustanovení

 

Tuto směrnici schválila rada města na své 91. schůzi dne 27. 9. 2017, usn. č. 785/17 a nabývá účinnosti dne 1. 10. 2017.

 

 

 

Přílohy:                  

č. 1: Střednědobý výhled rozpočtu

č. 2: Rozpočet příspěvkové organizace

č. 3: Vyhodnocení hospodaření podle rozpočtu

č. 4: Náklady, výnosy a doplňkové údaje

 

 

 

Příloha č. 1

 

Střednědobý výhled rozpočtu (tis. Kč)

 

 

Rok 2019

Rok 2020

Výnosy celkem

 1800

 1800

Příspěvek zřizovatele

 1000

 1000

Provozní dotace z jiných zdrojů

--

 --

Zúčtování 403 do výnosů

-- 

 --

Zapojení fondů do výnosů

-- 

-- 

Ostatní výnosy

800

800

Náklady celkem

1800

1800 

Osobní náklady

 --

 --

Odpisy DM

 15

 15

Ostatní náklady

 1785

1785

Plánované investice celkem

 Není naplněn RFM

 Není naplněn RFM

Plánované investice

--

--

 

Příloha č. 2

 

Rozpočet příspěvkové organizace na rok 2018 (tis. Kč)

 

 

 

Schválený rozpočet 2017

Upravený rozpočet 2017

Návrh rozpočtu na rok 2018

Výnosy celkem

1680

--

 1720

Příspěvek zřizovatele - provozní

970

 

 980

Příspěvek zřizovatele - účelový (s vyúčtováním)

--

--

 --

Provozní dotace z jiných zdrojů

--

 

 --

Zúčtování 403 do výnosů

--

--

 --

Zapojení fondů do výnosů

--

 

 --

Ostatní výnosy

710

 

 740

Náklady celkem

1680

--

 1720

Osobní náklady

--

 

 --

Odpisy DM

11

 

 11

Energie

386

 

 430

Ostatní náklady

1283