Vnitřní předpis  k vybírání  úplaty  na  neinvestiční  náklady  v

 Mateřské  škole  Průběžná  Rakovník,

dle  školského  zákona  č. 561/2004 Sb., § 123 odst. 2-5 a Vyhlášky MŠMT ČR

č. 14/2005 o předškolním vzdělávání  § 6 odst. 1-7., ve znění platných předpisů

 

Výše úplaty pro rok školní rok  2018/2019 na celodenní docházku je od 1.9.2018 do 31.8.2019:        

400,- Kč měsíčně 

 

Určení úplaty:

            výši  úplaty na neinvestiční náklady v MŠ Průběžná Rakovník stanoví ředitelka školy od

             1.9.2018 do 31.8. 2019, dle platných  výše uvedených předpisů.

 

Úplata se vztahuje:

            na všechny děti, které jsou od 1.9.2018 do zapsány k docházce do MŠ Průběžná Rakovník,

             vyjma dětí, na které se vztahují výše citované zákony v platném znění.

 

Zproštění nebo snížení úplaty za předškolní vzdělávání:

            rozhodnutí uděluje ředitel školy na čtvrtletí, na základě písemné žádosti zákonného zástupce dítěte  (žádost musí ZZ podat nejpozději do 30. dne v měsíci ) a to i s předložením originálu   potvrzení  rozhodnutí pracovního úřadu a sociální správy, že  ZZ  pobírá sociální příspěvek. Ten bude přiložen k žádosti o zproštění úplaty a řádně evidován.             

            Rozhodnutí o osvobození od úplaty nebo o poměrné snížení musí ředitelka vydat nejpozději do 15 dnů od doručení písemné žádosti zákonným zástupcem.

Od dětí, které MŠ nenavštěvují během 1.7. -31.8.2018 se úplata nevybírá.

            Během letních prázdnin je úhrada rozpočítána po dnech (20,- Kč za odchozený den)

             Uzavření školy o prázdninách stanoví ředitel nejpozději do 15.9. 2018.

 

Splatnost úplaty:

úplata za kalendářní měsíc je placena zálohově společně se stravným a je splatná do

              15. dne měsíce a to:

                                - inkasem u čs. spořitelny

                              - vkladem na účet školy

                                  1. platba bude provedena na základě rozpisu plateb k 1.9.2018 do 15.9.2018                    

 

Využití úplaty:

            úplata smí být použita pouze na úhradu neinvestičních výdajů na předškolní vzdělávání v MŠ dle platných výše uvedených předpisů.

 

Neuhrazení platby:

            podle § 35 odst. d) školského zákona č. 561/2004 Sb., neuhradí-li zákonný zástupce úplatu za vzdělávání v MŠ ve stanoveném termínu (týká se i stravného), může ředitelka školy po předchozím písemném upozornění ukončit docházku do MŠ.