MATEŘSKÁ  ŠKOLA  PRŮBĚŽNÁ  RAKOVNÍK

Vnitřní předpis  k vybírání  úplaty  na  neinvestiční  náklady  v

 Mateřské  škole  Průběžná  Rakovník,

dle  školského  zákona  č. 561/2004 Sb., § 123 odst. 2-5 a Vyhlášky MŠMT ČR

č. 14/2005 o předškolním vzdělávání  § 6 odst. 1-7., ve znění platných předpisů

 

Výše úplaty pro školní rok  2019/2020 na celodenní docházku je od 1. 9. 2019 do 31. 8. 2020:

400,- Kč měsíčně

Určení úplaty.

Výši  úplaty na neinvestiční náklady v MŠ Průběžná Rakovník stanoví ředitelka školy od 1. 9. 2019 do 31. 8. 2020, dle platných  výše uvedených předpisů.

Úplata se vztahuje na všechny děti, které jsou od 1. 9. 2019 do zapsány k docházce do MŠ Průběžná Rakovník, vyjma dětí, na které se vztahují výše citované zákony v platném znění.

Zproštění nebo snížení úplaty za předškolní vzdělávání.

Rozhodnutí uděluje ředitel školy na čtvrtletí, a to na základě písemné žádosti zákonného zástupce dítěte (podání nejpozději do 30. dne v měsíci)

  • s předložením originálu potvrzení rozhodnutí pracovního úřadu a sociální správy o pobírání sociálního příspěvku zákonným zástupcem dítěte (přiložen k žádosti o zproštění úplaty a řádně evidován).

Rozhodnutí o osvobození od úplaty nebo o poměrné snížení musí ředitelka vydat nejpozději do 15 dnů od doručení písemné žádosti zákonným zástupcem.

Od rodičů dětí, které MŠ nenavštěvují během letních prázdnin – 1. 7. - 31. 8. 2020 se úplata nevybírá. Během letních prázdnin je úhrada rozpočítána po dnech (20,- /den).

Splatnost úplaty za stravné.

Stravné a školné se hradí pouze BANKOVNÍM PŘEVODEM na  číslo účtu MŠ: 35-540 277 369/0800, vždy do 20. dne v měsíci. (informace o výši částky jsou k dispozici v MŠ).

Pro snadnější dohledání platby je NUTNÉ uvést variabilní symbol, ve zprávě pro příjemce JMÉNO A PŘÍJMENÍ DÍTĚTE.

 

HOTOVOSTNÍ  PLATBY  SE  NEPŘIJÍMAJÍ.

Využití úplaty.

Úplata smí být použita pouze na úhradu neinvestičních výdajů na předškolní vzdělávání v MŠ dle platných výše uvedených předpisů.


 

Neuhrazení platby.

podle § 35 odst. d) školského zákona č. 561/2004 Sb., neuhradí-li zákonný zástupce úplatu za vzdělávání v MŠ ve stanoveném termínu (týká se i stravného), může ředitelka školy po předchozím písemném upozornění ukončit docházku do MŠ.


 

V Rakovníku dne 1. 7. 2019                                                    Bc. Radka Sabová - ředitelka