Škola: Mateřská škola Průběžná Rakovník

Školní řád mateřské školy

Č.j.: 2/17-K1O

Účinnost od: 1.2.2017

Spisový znak: SM217K1O

Skartační znak: S10

 

Ředitel školy: Bc. Eva Kodešová

Zástupce ředitele školy: Bc. Radka Sabová

Adresa školy: Průběžná 2312, 269 01 Rakovník

Telefon: 313517326, 724001695

e-mail: ms.prubezna@wo.cz

webové stránky: www.msprubezna.cz

1. Vydání, obsah a závaznost školního řádu:

 

1.1 Vydání školního řádu:

Na základě ustanovení § 30 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, vydává ředitel školy k projednání v pedagogické radě tento školní řád.

 

1.2 Obsah školního řádu:

1. Vydání, obsah a závaznost školního řádu

1.1 Vydání školního řádu

1.2 Obsah školního řádu

1.3 Závaznost školního řádu

2. Cíle předškolního vzdělávání

3. Podrobnosti k výkonu práv a povinností dětí, zákonných zástupců ( dále jen ZZ) ve škole

3.1 Práva dítěte

3.2 Povinnosti dítěte

3.3 Práva ZZ

3.4 Povinnosti ZZ

3.5 Práva pedagoga, ředitele a provozních zaměstnanců

3.6 Povinnosti pedagoga, ředitele a provozních zaměstnanců

3.7 Systém péče o děti s přiznanými podpůrnými opatřeními

4. Podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů se zaměstnanci ve škole

5. Provoz a vnitřní režim školy

5.1 Provoz a vnitřní režim MŠ

5.2 Organizace stravování dětí

5.3 Přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání

5.3a Povinné předškolní vzdělávání

5.4 Ukončení docházky dítěte do MŠ

5.5 Evidence dítěte (školní matrika)

5.6 Přerušení nebo omezení provozu MŠ

5.7 Platby v MŠ

6. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí

6.1 Péče o zdraví a bezpečnost dětí při vzdělávání

6.2 První pomoc a ošetření

6.3 Pobyt dětí v přírodě

6.4 Sportovní činnosti a pohybové aktivity

6.5 Pracovní a výtvarné činnosti

7. Podmínky zajištění ochrany před sociálně patologickými jevy

8. Podmínky zacházení s majetkem školy ze strany dětí

9. Poučení o povinnosti dodržovat školní řád

 

1.3 Závaznost školního řádu:

Školní řád je zveřejněn na webových stránkách školy a na informačních nástěnkách pro rodiče. Zaměstnanci školy byli seznámeni s jeho obsahem a zněním na pedagogické radě dne 24.1.2017. Rodiče budou seznámeni se ŠŘ vždy na informativních schůzkách tříd postupně po zápisu dětí do MŠ.

 

 

2. Cíle předškolního vzdělávání:

 • Předškolní vzdělávání podporuje rozvoj osobnosti dítěte předškolního věku, podílí se na jeho zdravém citovém, rozumovém a tělesném rozvoji a na osvojení základních pravidel chování, základních životních hodnot a mezilidských vztahů.

 • Předškolní vzdělávání vytváří základní předpoklady pro pokračování ve vzdělávání, napomáhá vyrovnávat nerovnoměrnosti vývoje dětí před vstupem do základního vzdělávání a poskytuje speciálně pedagogickou péči dětem se speciálními vzdělávacími potřebami.

 • Předškolní vzdělávání se uskutečňuje podle Školního vzdělávacího programu (ŠVP) pro předškolní vzdělávání, který je zpracován podle Rámcového vzdělávacího programu ( RVP Pv) pro předškolní vzdělávání a je zveřejněn na přístupném místě ve škole a na webových stránkách školy.

 • Mateřská škola spolupracuje se zákonnými zástupci dětí a dalšími fyzickými a právnickými osobami s cílem vyvíjet aktivity a organizovat činnosti ve prospěch rozvoje dětí a prohloubení vzdělávacího a výchovného působení mateřské školy, rodiny a společnosti.

 • Předškolní vzdělávání nenahrazuje výchovu a vzdělávání v rodině, pouze ji doplňuje a obohacuje o vzdělávání mezi vrstevníky s odborným vedením.

 

3. Podrobnosti k výkonu práv a povinností dětí, zákonných zástupců ve škole:

 

3.1 Práva dítěte:

 • aby mu byla společností poskytována ochrana (potřeba jídla, oblečení, místa k životu, lékařské pomoci, ochrany před lidmi a situacemi, které by je mohli fyzicky nebo psychicky zranit).

 • být respektováno jako jedinec ve společnosti (slušné zacházení, i když nemá pravdu, právo na přátelství, na respektování jazyka, barvy pleti, rasy či sociální skupiny).

 • na emočně kladné prostředí a projevování lásky (právo žít s každým se svých rodičů, pokud by mu to neuškodilo, právo mít někoho, kdo se ho zastane, právo být s lidmi kteří ho mají rádi, právo na pozornost a vedení ze strany dospělých, právo dostávat i projevovat lásku,...).

 • být respektováno jako jedinec s možností rozvoje, který si chce potvrzovat svoji identitu (právo vyrůst v zdravého tělesně i duševně, právo být veden k tomu, aby respektoval ostatní lidi bez ohledu na rasu, náboženství, apod.,právo rozvíjet všechny své schopnosti a nadání, právo hrát si, právo na soukromí,...).

 • být respektováno jako individualita, která si tvoří svůj vlastní život (právo ovlivňovat rozhodnutí, co se s ním stane, právo na chování přiměřené věku, právo být připravován na svobodu jednat a žít svým vlastním způsobem,...).

 • na kvalitní předškolní vzdělání v rozsahu poskytovaném MŠ podle jeho schopností a na podporu rozvoje jeho osobnosti.

 • na bezpečnost a ochranu zdraví během všech činností školy.

 • na fyzicky a psychicky bezpečné prostředí při jeho pobytu v MŠ.

 • zúčastnit se všech aktivit MŠ v čase docházky, ke které bylo přijato, pokud to dovolí jeho zdravotní stav.

 • při nástupu do mateřské školy na individuálně přizpůsobený adaptační  režim (zákonní zástupci dítěte dohodnou s ředitelem školy a učiteli nejvhodnější postup).

 

 

 

3.2 Povinnosti dítěte:

 • dodržovat stanovená pravidla soužití v MŠ

 • plnit pokyny zaměstnanců školy k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byli seznámeni.

 • dbát pokynů učitelů a ostatních zaměstnanců školy.

 • šetrně zacházet s hračkami a pomůckami.

 • vzájemně si pomáhat a neubližovat si.

 • dodržovat osobní hygienu.

 

3.3 Zákonní zástupci mají právo:

 • na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání dítěte.

 • vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí vzdělávání jejich dítěte, přičemž jejich vyjádřením musí být věnována pozornost.

 • na informace a poradenskou pomoc školy nebo školského poradenského zařízení v záležitostech týkajících se vzdělávání jejich dítěte.

 • na korektní jednání a chování ze strany všech zaměstnanců školy.

 • na diskrétnost a ochranu informací, týkajících se jejich osobního a rodinného života.

 • konzultovat výchovné i jiné problémy svého dítěte s učiteli školy – nabízíme konzultační hodiny pro všechny ZZ po domluvě s učitelkou nebo ředitelkou MŠ

 • spolurozhodovat při plánování programu mateřské školy, při řešení vzniklých problémů.

 • přispívat svými nápady a náměty k obohacení vzdělávacího programu školy.

 • projevit jakékoli připomínky k provozu MŠ, učitelce nebo ředitelce školy.

 

3.4 Povinnosti zákonných zástupců dítěte :

 • informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích dítěte nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání.

 • oznamovat škole údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost dítěte, a změny v těchto údajích.

 • neprodleně každou změnu související s dítětem sdělit učitelce (změny bydliště, telefony, zdravotní stav,..).

 • řídit se školním řádem a respektovat další vnitřní předpisy školy.

 • provádět úplatu za předškolní vzdělávání a za stravné dle daných pravidel.

 • přivádět dítě do MŠ zdravé a oznámí ihned infekční onemocnění dítěte.

 • předávat dítě osobně učitelce a vyzvedávat jej osobně, nebo písemně pověřenou osobou

 • ZZ dbají na bezpečnost, pořádek a klid ve všech prostorách školy, nenechávají své děti pobíhat po schodech, lézt po zábradlí nebo se po zábradlí klouzat.

 • ZZ kontrolují, aby děti nenosily do MŠ předměty ohrožující jejich zdraví. Nepřípustné jsou především předměty propagující násilí jako (nože, meče, pistole apod.). Nedoporučujeme nosit ani cennosti (zlaté řetízky, drahé hračky apod.). V opačném případě nenese škola žádnou odpovědnost za jejich ztrátu či poškození.

 

3.5 Práva pedagoga, ředitele a provozních zaměstnanců:

 • na zdvořilé chování ze strany rodičů a důstojné prostředí, ve kterém vykonává svou práci

 • na dodržování provozní doby školy ZZ, nebo omluvu při překročení této doby

 • rozhodovat o metodách a postupech při naplňování výchovných a vzdělávacích cílů

 • domluvit si s rodiči konzultační hodiny dle potřeby

 • z důvodů ochrany zdraví a bezpečnosti dětí v MŠ má právo požadovatod ZZ lékařské potvrzení o ukončení nemoci v případě podezření na závažné onemocnění ( infekce , úraz,….)

 • upozornit ZZ na nevhodné chování dítěte, nebo špatné zacházení s majetkem školy

 

 

 

 

3.6 Povinnosti pedagoga, ředitele a provozních zaměstnanců:

 • chovat se zdvořile k ZZ, odpovídat na dotazy a připomínky ze strana ZZ nebo si domluvit konzultační hodinu se ZZ

 • upozornit ZZ na zdravotní stav dítěte, neprodleně hlásit úraz ZZ, nevhodné chování dítěte nebo odlišnost ve vývoji dítěte, která by mohla vést k podpůrným opatřením MŠ a OŠD, nebo by vyžadovala spolupráci s odborným lékařem (pediatr, logoped, …)

 • upozornit OSPOD na neobvyklé chování dítěte v kolektivu při podezření, že ZZ narušuje zdravý vývoj dítěte (týrání, zanedbávání dítěte, neplnění povinností ZZ,…)

 • nformovat rodiče včas o veškerých změnách, akcích MŠ pomocí nástěnek, webových stránek nebo SMS

 • nesmí podávat jakékoliv informace neoprávněným osobám

 • učitelé jsou povinni dbát, aby děti do MŠ nenosily nebezpečné ozdoby ve vlasech, na rukou a oděvu, které by mohly zapříčinit úraz dětí.

 

3.7 Systém péče o děti s přiznanými podpůrnými opatřeními:

 

Podpůrná opatření 1. stupně:

 • Ředitel MŠ rozhodne o poskytování podpůrných opatření prvního stupně bez doporučení školského poradenského zařízení i bez informovaného souhlasu ZZ.

Tím není dotčeno právo zákonného zástupce na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání dítěte (§ 21 školského zákona).

 • Učitel MŠ zpracuje plán pedagogické podpory, ve kterém je upravena organizace a hodnocení vzdělávání dítěte včetně úpravy metod a forem práce a projedná jej s ředitelem školy.

 • Pokud by nepostačovala podpůrná opatření prvního stupně (po vyhodnocení plánu pedagogické podpory) doporučí ředitel školy využití poradenské pomoci školského poradenského zařízení za účelem posouzení speciálních vzdělávacích potřeb dítěte.

 

Podpůrná opatření 2. až 5. stupně:

 • Podmínkou pro uplatnění podpůrného opatření 2 až 5 stupně je doporučení školského poradenského zařízení a s informovaným souhlasem ZZ dítěte. K poskytnutí poradenské pomoci školského poradenského zařízení dojde na základě vlastního uvážení ZZ, doporučení ředitele MŠ nebo OSPOD.

 • Ředitel školy určí třídního učitele, který je odpovědný za spolupráci se školským poradenským zařízením v souvislosti s doporučením podpůrných opatření dítěti se speciálními vzdělávacími potřebami.

 • MŠ zahájí poskytování podpůrných opatření 2 až 5 stupně bezodkladně po obdržení doporučení školského poradenského zařízení a získání informovaného souhlasu ZZ.

 • MŠ průběžně vyhodnocuje poskytování podpůrných opatření, nejméně však jeden krát ročně, v případě souvisejících okolností častěji. Ukončení poskytování podpůrného opatření 2 až 5 stupně je-li z doporučení školského poradenského zařízení zřejmé, že podpůrná opatření 2 až 5 stupně již nejsou potřeba. V takovém případě se nevyžaduje informovaný souhlas ZZ, s ním se pouze projedná

 

Vzdělávání dětí nadaných:

 • MŠ vytváří ve svém školním vzdělávacím programu a při jeho realizaci podmínky k co největšímu využití potenciálu každého dítěte s ohledem na jeho individuální možnosti. To platí v plné míře i pro vzdělávání dětí nadaných.

 • MŠ je povinna zajistit realizaci všech stanovených podpůrných opatření pro podporu nadání podle individuálních vzdělávacích potřeb dětí v rozsahu prvního až čtvrtého stupně podpory.

 

 

4. Podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů se zaměstnanci ve škole:

 • Vzájemné vztahy mezi zaměstnanci školy a dětmi, nepřímo i ZZ dětí, musí vycházet ze zásad vzájemné úcty, respektu, názorové snášenlivosti, solidarity a důstojnosti.

 • Všichni zaměstnanci školy, děti a jejich zákonní zástupci se vzájemně respektují, dbají o vytváření partnerských vztahů podložených vzájemnou úctou, důvěrou a spravedlností.

 • Všichni zaměstnanci školy děti a jejich zákonní zástupci dbají o dodržování základních společenských pravidel a pravidel slušné a zdvořilé komunikace.

 • Zaměstnanec školy musí usilovat o vytváření dobrého vztahu zákonných zástupců a veřejnosti ke škole.

 • Informace, které ZZ poskytne do školní matriky nebo jiné důležité informace o dítěti (zdravotní způsobilost,…) jsou důvěrné a všichni pedagogičtí pracovníci se řídí se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

 • Učitelé školy vydávají dětem a jejich ZZ pouze takové pokyny, které bezprostředně souvisí s plněním ŠVP, školního řádu a dalších nezbytných organizačních opatření.

 

5. Provoz a vnitřní režim školy:

 • K zajištění bezpečnosti dětí při pobytu mimo místo, kde se uskutečňuje vzdělávání (při pobytu venku, kulturních a sportovních akcích), stanoví ředitelka MŠ počet pedagogických pracovníků tak, aby na jednoho učitele připadlo nejvýše:

2–3 roky 12 dětí, 3–4 roky 14 dětí, 4-5-let 16 dětí, 5-6 let 18 dětí, 6-7 let 20 dětí.

 • Při zajišťování zotavovacích pobytů, popřípadě výletů pro děti určí ředitelka MŠ počet pedagogických pracovníků tak, aby byla zajištěna výchova dětí, včetně dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, jejich bezpečnost a ochrana zdraví.

 

5.1 Provoz a vnitřní režim MŠ:

 

Pracoviště MŠ: Mateřská škola Průběžná Rakovník

Celodenní provoz: 6:30 do 16:30 hodin

Počet tříd: 4

Zahájení provozu: oba pavilony 6.30 - která třída je v provozu je napsáno na vstupních dveřích

Ukončení provozu: oba pavilony 16.30 - která třída je v provozu je napsáno na vstupních dveřích

 

Děti obvykle přicházejí do MŠ do 8.00 hod., jinak po dohodě s učitelkou podle aktuální potřeby rodičů.

 • Budovy MŠ jsou z bezpečnostních důvodů po dobu provozu uzavřeny a střeženy videokamerou. V každé třídě jsou videotelefony.

 • ZZ jsou vpuštěni do budovy po zazvonění a ohlášení svého příchodu.

 • ZZ omlouvají děti na tentýž den nejpozději do 7,30 hod.

 • Pokud je ZZ dopředu známá krátkodobá nepřítomnost dítěte při vzdělávání v MŠ, oznámí tuto skutečnost včetně uvedení důvodu a doby nepřítomnosti dítěte v dostatečném předstihu telefonicky, e-mailem nebo osobně učitelce. Není-li nepřítomnost předem známá, platí tatáž pravidla.

 • Informace o připravovaných akcích v MŠ jsou vždy včas oznamovány na nástěnkách v šatnách dětí, nebo na webových stránkách školy. Doporučujeme ZZ pravidelně sledovat nástěnky.

 • Režim dne je volný, flexibilní a pružně se přizpůsobuje aktuálním potřebám probíhajících vzdělávacích aktivit. Pevně je stanovena pouze doba podávání jídla a pobytu venku.

 • Všechny děti po obědě odpočívají při poslechu pohádky, dále je délka odpočinku přizpůsobena individuálním potřebám dětí (režim dne viz. ŠVP)

 • Režim dne je upraven pro každou třídu dětí zvlášť, podle TVP, který vychází z ŠVP a aktuálních potřeb dětí.

 • Od příchodu dětí do MŠ  probíhají individuální a skupinové činnosti dětí, podle zájmu. Při tom je dbáno na soukromí dětí, pokud projeví potřebu samostatné práce, nebo pobytu v klidovém prostředí mimo společné akce, je jim to umožněno. Dětem v období adaptace je umožněn individuální režim. 

 • Didakticky cílené individuální, spontánní a řízené činnosti vedené učitelkou probíhají v průběhu celého dne, vycházejí ze zájmu a potřeb dětí. Pobyt venku je přizpůsoben podle počasí přibližně 2 hodiny. V zimě je pobyt omezen při nepřízni počasí (vítr, mlha, znečištěné ovzduší, nebo teploty pod – 10 stupňů C.)

 • V letních měsících se aktivity přesouvají ven s využitím zahrady a vycházek v přírodě.

 • Stanovený základní režim může být upraven v případě, že to vyplývá ze ŠVP, pořádání výletů, exkurzí, návštěv kulturních zařízení, besídek, dětských dnů a podobných akcí.

 • Rámcový režim dne je postaven na stabilním časovém rozpětí jídel v tříhodinovém intervalu. Mezidobí, lze upravit podle individuálních potřeb a zájmů dětí.

 • MŠ může organizovat zotavovací pobyty dětí ve zdravotně příznivém prostředí bez přerušení vzdělávání, školní výlety a další akce související s výchovně vzdělávací činností školy.

 • MŠ informuje ZZ v dostatečném předstihu o akcích pořádaných  mateřskou školou

 • Souhlas s účastí dítěte na mimoškolních akcích podá ZZ písemně prostřednictvím stanoveného formuláře školy. V případě nesouhlasu ZZ s akcí, je ředitelka povinna zajistit pracovníka na dozor po dobu akce.

 • Poplatek za účast na mimoškolních akcích hradí ZZ.

 • V případě společné akce ZZ s dětmi na školní zahradě zodpovídají ZZ plně za bezpečnost svého dítěte.

 

5.2 Organizace stravování dětí:

 

 • Podmínky stravování dětí včetně ceny stravného jsou stanoveny vnitřním předpisem ŠJ, který je zveřejněn na přístupném místě ve škole a na webových stránkách MŠ.

 • Při přípravě jídel postupuje školní jídelna podle vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování a řídí se platnými výživovými normami a zásadami zdravé výživy.

 • Dítě přihlášené k celodennímu pobytu v MŠ má právo denně odebrat dopolední svačinu, oběd a odpolední svačinu. Kromě jídel zajišťuje jídelna pitný režim po celou dobu pobytu dítěte v MŠ

 • Odhlašování obědů provádí ZZ dítěte telefonicky nebo SMS u vedoucí ŠJ na čísle 725424974 nejpozději do 7.30 hodin.( změna platí od 1.9.2017)

 • Neodhlášené obědy propadají.

 • Při onemocnění dítěte si lze vyzvednout oběd pouze první den nemoci dítěte do 11.15 hodin, na ostatní dny je nutno dítě ze stravování odhlásit.

 • Podávání svačin: 08.45 – 09.15 hod., 14.45 – 15.15 hod.

 • Podávání obědů: 11.45 – 12.15 hod.

 • Systém podávání svačin: předškolní děti – samoobslužný, dětem 3 – 5 let pomáhá učitelka s naléváním pití.

 • Pokud dítě odchází po obědě, odhlašuje se mu odpolední svačina.

 

 

5.3 Přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání:

 • Přijímání dětí do mateřské školy se provádí formou zápisu k předškolnímu vzdělávání v měsíci květnu. Termín a místo zápisu stanoví ředitel mateřské školy v dohodě se zřizovatelem a zveřejní je způsobem v místě obvyklým ( informační plakáty, webové stránky školy a obce, rakovnické noviny,...)

 • Děti mohou být přijaty do výše kapacity MŠ (100dětí)

 • Zpravidla se přijímají přednostně děti starší 3 let.

 

5.3a Povinné předškolní vzdělávání:

 • ZZ dítěte je povinen přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání v kalendářním roce, ve kterém začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte.

 • Pokud nepřihlásí ZZ dítě k povinnému předškolnímu vzdělávání, dopustí se přestupku podle § 182a Školského zákona.

 • V případě individuálního vzdělávání je ZZ povinen u spádové školy zajistit pravidelné přezkoumání předškolního vzdělávání.

 • Rozsah povinného předškolního vzdělávání je stanoven na 4 hodiny denně. ( zpravidla 8.00 – 12.00, pokud se ZZ nedomluví jinak)

 • Povinnost předškolního vzdělávání není dána ve dnech, které připadají na období školních prázdnin, viz organizace školního roku v základních a středních školách.

 • Dítě má právo vzdělávat se v mateřské škole po celou dobu provozu, v němž je vzděláváno i o vyhlášených prázdninách.

 • ZZ mají povinnost zajistit, aby dítě, které plní povinné předškolní vzdělávání, docházelo řádně do školy.

 

Omlouvání nepřítomnosti dítěte:

 • Nepřítomnost dítěte, který má povinnou předškolní docházku omlouvá vždy ZZ, a to:

SMS a písemně u třídního učitele do omluvného listu

 • Třídní učitel eviduje školní docházku své třídy.

 • V případě neomluvené absence nebo zvýšené omluvené absence informuje třídní učitel ředitele školy, který poskytnuté informace vyhodnocuje. Při zvýšené omluvené nepřítomnosti ověřuje její věrohodnost.

 • Neomluvenou absenci dítěte řeší ředitel školy pohovorem, na který je ZZ pozván. Při pokračující absenci ředitel školy zašle oznámení o pokračující nepřítomnosti dítěte orgánu sociálně-právní ochrany dětí

 • Ředitel mateřské školy je oprávněn požadovat doložení důvodů nepřítomnosti dítěte.

 • ZZ je povinen doložit důvody nepřítomnosti dítěte nejpozději do 3 dnů ode dne výzvy.

 

Individuální vzdělávání dítěte:

 • ZZ dítěte, které bude plnit povinnost předškolního vzdělávání individuálním vzděláváním dítěte, je povinen oznámit tuto skutečnost řediteli spádové mateřské školy. Oznámení je povinen učinit písemně nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku, kterým začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte (§ 34a odst. 4).

 

Oznámení ZZ o individuálním vzdělávání dítěte musí obsahovat:

a) jméno a příjmení, rodné číslo a místo trvalého pobytu dítěte, v případě cizince místo

pobytu dítěte, důvody pro individuální vzdělávání dítěte

b) uvedení období, ve kterém má být dítě individuálně vzděláváno

 

 • Ředitel mateřské školy předá ZZ dítěte přehled oblastí, v nichž má být dítě vzděláváno, které vycházejí z ŠVP :

řeč: výslovnost, komunikace, vyjadřování, reprodukce , porozumění otázce

motorika: obratnost,lateralita, grafomotorika, kresba, sebeobsluha

sociabilita: zvládne odloučení, navazuje kontakt s dětmi a dospělými

sebeobsluha: - samostatné, má hygienické návyky

emocionalita: je spontánní, beze strachu x ostýchavé, ustrašené, vzdorovité

 • Ředitel mateřské školy dohodne se ZZ dítěte:

-způsob ověření : - pohovor s dítětem bez přítomnosti ZZ

- vypracování grafických listů, které ZZ dostane se souhlasem o individuálním

vzdělávání

- termíny ověření, včetně náhradních termínů – listopad, březen

(ověření se musí uskutečnit v období od 3. do 4. měsíce od začátku školního roku).

 • ZZ dítěte je povinen zajistit účast dítěte u ověření

 • Ředitel mateřské školy ukončí individuální vzdělávání dítěte, pokud ZZ dítěte nezajistil účast dítěte u ověření, a to ani v náhradním termínu.

 • Výdaje spojené s individuálním vzděláváním dítěte hradí ZZ dítěte, s výjimkou speciálních kompenzačních pomůcek a výdajů na činnost MŠ, do níž bylo dítě přijato k předškolnímu vzdělávání.

 

5.4 Ukončení docházky dítěte do MŠ:

Ředitelka školy může ukončit docházku dítěte do MŠ po předchozím písemném upozornění zástupce dítěte, jestliže:

 • ZZ opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání v MŠ nebo úplatu za školní stravování ve stanoveném termínu a nedohodne s ředitelem jiný termín úhrady.

 • Dítě se bez omluvy ZZ nepřetržitě neúčastní předškolního vzdělávání po dobu delší než dva týdny.

 • ZZ dítěte závažným způsobem opakovaně narušuje provoz mateřské školy (nedodržuje školní řád).

 • Ukončení doporučí v průběhu zkušebního pobytu dítěte lékař nebo školské poradenské zařízení.

 

 

 

5.5 Evidence dítěte (školní matrika):

 • Po přijetí dítěte do MŠ předají ZZ ředitelce MŠ vyplněný evidenční list dítěte a  přihlášku ke stravování ve ŠJ.

 • Informace o dětech vedené ve školní matrice jsou důsledně využívány pouze pro vnitřní potřebu školy, oprávněné orgány státní správy a samosprávy a pro potřebu uplatnění zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

 

 

5.6 Přerušení nebo omezení provozu MŠ:

 • Provoz MŠ lze podle místních podmínek omezit nebo přerušit v měsíci červenci nebo srpnu, popřípadě v obou měsících. Rozsah omezení nebo přerušení stanoví ředitelka MŠ po projednání se zřizovatelem. Ředitelka ve spolupráci se zřizovatelem zároveň projedná s řediteli ostatních MŠ možnosti a podmínky předškolního vzdělávání dětí v jiných MŠ po dobu omezení nebo přerušení provozu. Informaci o omezení nebo přerušení provozu zveřejní ředitelka MŠ na přístupném místě ve škole na začátku školního roku a nejpozději 2 měsíce předem.

 • Provoz MŠ lze ze závažných důvodů a po projednání se zřizovatelem omezit nebo přerušit i v jiném období než v měsíci červenci a srpnu. Za závažné důvody se považují organizační či technické příčiny, které znemožňují řádné poskytování předškolního vzdělávání. Informaci o omezení nebo přerušení provozu zveřejní ředitelka MŠ na přístupném místě ve škole neprodleně poté, co o omezení nebo přerušení provozu rozhodne.

 • Provoz MŠ může být omezen o státem vyhlášených prázdninách, tato skutečnost bude s rodiči projednána obvyklým způsobem.

 

 

5.7 Platby v MŠ:

 • Úplata za předškolní vzdělávání a stravování dítěte v MŠ jsou platby, které jsou pro ZZ povinné a jsou nedílnou součástí rozpočtu MŠ.

 • Opakované neuhrazení těchto plateb v MŠ je považováno za závažné porušení školního řádu a v konečném důsledku může být důvodem pro ukončení docházky dítěte.

 • Vzdělání v MŠ se dítěti poskytuje bezúplatně od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku.

 

Úplata za předškolní vzdělávání:

 • Je stanovena směrnicí „O úplatě za předškolní vzdělávání“ a je vyvěšena na webových stránkách školy a na nástěnce v chodbě MŠ – Informace pro rodiče.

 

Úplata za školní stravování dětí:

 • Výše stravného je stanovena ve Vnitřním předpisu o platbě za stravování, který je zveřejněn na webových stránkách školy a na nástěnce v chodbě MŠ.

 

Způsob platby: změna platí od 1.9.2017

 

Všechny platby probíhají:

 • zálohově, nejpozději do patnáctého dne stávajícího kalendářního měsíce:

- jednorázovým převodem na účet MŠ: 540 277 369 / 0800

 

 

 

6. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí:

 

6.1 Péče o zdraví a bezpečnost dětí při vzdělávání:

 

 • Škola zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví dětí při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech a poskytují jim nezbytné informace k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví.

 • Do MŠ mohou chodit pouze děti zdravé – odpovědnost za zdraví dětí nesou ZZ.

 • Podávání léků se řídí směrnicí o podávání léků dětem v MŠ a jsou povinny se jí řídit obě strany (ZZ a zaměstnanci)

 • Právnická osoba, která vykonává činnost MŠ, vykonává dohled nad dítětem od doby, kdy je učitel MŠ převezme od jeho ZZ až do doby, kdy je učitel MŠ předá ZZ nebo jím pověřené osobě.

 • Předat dítě pověřené osobě lze jen na základě písemného pověření vystaveného ZZ dítěte.

 • Za bezpečnost a ochranu dětí v době výchovně vzdělávací činnosti odpovídají učitelé MŠ.

 • Učitelé nesmí vykonávat jiné činnosti, které by je odváděly od přímé výchovně vzdělávací činnosti ani administrativní práce, nesmí se vzdalovat z místa, kde svěřené děti pobývají, nenechávají bez dohledu.

 • V případě nezbytné nutnosti vzdálit se je učitel povinen zajistit dohled nad dětmi jiným učitelem školy.

 • V případě školního úrazu je učitel povinen zajistit prvotní ošetření dítěte, v případě nutnosti i následné lékařské vyšetření či ošetření. ZZ jsou bezodkladně vyrozuměni. Učitel je rovněž zodpovědný za ohlášení úrazu vedení školy a zapsání do knihy úrazů v ředitelně.

 • Školním úrazem je úraz, který se stal dítěti při výchově a vzdělávání a při činnostech, které s nimi přímo souvisejí nebo při akcích konaných mimo školu, organizovaných školou a uskutečňovaných za dozoru pověřené odpovědné osoby (vycházky, výlety, zájezdy, exkurze) a ke kterým dal ZZ písemný souhlas (smlouva se ZZ).

 • Pracovníci školy jsou povinni přihlížet k základním fyziologickým potřebám dětí, vytvářet podmínky pro jejich zdravý vývoj. Učitelé jsou pravidelně proškolováni v otázkách bezpečnosti.

 

 

 

 

 

6.2 První pomoc a ošetření:

 

 • Ředitel školy a zdravotník školy zajistí, aby byly vytvořeny podmínky pro včasné poskytnutí první pomoci a lékařského ošetření při úrazech a náhlých onemocněních.

 • Všichni zaměstnanci jsou povinni okamžitě poskytovat první pomoc při jakémkoliv úraze, v případě potřeby přivolají lékařskou pomoc, v nezbytně nutném případě zajistí převoz zraněného do zdravotnického zařízení. Zároveň jsou povinni bezodkladně informovat ředitele školy a ZZ dítěte.

 • V případě pracovního, školního úrazu nebo jiné zdravotní příhody (dále jen úrazu) poskytne první pomoc podle běžných zdravotnických zásad učitel konající dohled.

 • Zaměstnanec školy provádějící dohled okamžitě telefonicky ohlásí událost vedení školy. V případě potřeby uvědomí záchrannou lékařskou pomoc.

 • Všechny děti v MŠ jsou pojištěny proti úrazům a nehodám v době pobytu dítěte v MŠ a při akcích organizovaných mateřskou školou.

 • Ředitel školy, kterému byl úraz dítěte ohlášen, zajistí, aby byly objektivně zjištěny a případně odstraněny příčiny úrazu.

 • Při přesunech dětí při pobytu mimo území mateřské školy po pozemních komunikacích se pedagogický dohled řídí pravidly silničního provozu.

 

 

 

 

6.3 Pobyt dětí v přírodě:

 

 • Využívají se pouze známá bezpečná místa, učitelé dbají, aby děti neopustily vymezené prostranství.

 • Učitelé a provozní zaměstnanci zkontrolují před pobytem dětí na školní zahradě prostor a odstraní všechny nebezpečné věci a překážky (sklo, hřebíky, plechovky, ostré velké kameny,….).

 • Pobyt dětí mimo areál školy je ošetřen příkazem ředitelky a učitelky odpovídají jeho dodržení.

 

6.4 Sportovní činnosti a pohybové aktivity:

 

 • Před cvičením dětí a dalšími pohybovými aktivitami, které probíhají ve třídách nebo ve venkovních prostorách areálu MŠ, kontrolují učitelé a provozní zaměstnanci, zda prostory jsou k těmto aktivitám dostatečně připraveny.

 • Učitelé dále dbají, aby cvičení a pohybové aktivity byly přiměřené věku dětí a podle toho přizpůsobují intenzitu a obtížnost těchto aktivit individuálním schopnostem jednotlivých dětí

 

6.5 Pracovní a výtvarné činnosti:

 

 • Při aktivitách rozvíjejících zručnost a výtvarné cítění dětí, při kterých je nezbytné použít nástroje (např. nůžky, nože, kladívka apod.), vykonávají děti práci s těmito nástroji za zvýšené opatrnosti a výhradně pod dohledem učitele mateřské školy, nástroje jsou zvlášť upravené (nůžky nesmí mít ostré hroty apod.).

 

 

 

 

 

7. Podmínky zajištění ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí:

 

 • Důležitým prvkem ochrany před sociálně patologickými jevy je i výchovně vzdělávací působení na děti již předškolního věku zaměřené na zdravý způsob života. V rámci ŠVP jsou proto děti nenásilnou formou, přiměřeně k jejich věku a schopnostem pochopit a porozumět dané problematice, seznamovány s nebezpečím drogové závislosti, alkoholismu, kouření, virtuální závislosti (počítače, televize, video) patologického hráčství (gamblerství), vandalismu, kriminality a jiných forem násilného chování a jsou jim vysvětlována pozitiva zdravého životního stylu.

 • V rámci prevence před projevy diskriminace, nepřátelství a násilí provádí učitelé MŠ monitoring a screening vztahů mezi dětmi ve třídních kolektivech s cílem řešit případné deformující vztahy mezi dětmi již v jejich počátcích a to ve spolupráci se ZZ, případně za pomoci školských poradenských zařízeních.

 • Děti jsou chráněny učiteli v rámci ochrany zdraví dětí před sociálně patologickými jevy.

 • Důležitým prvkem prevence v této oblasti je i vytvoření příznivého sociálního klimatu mezi dětmi navzájem, mezi dětmi a učiteli a mezi učiteli a zákonnými zástupci dětí.

 • Preventivní program je podrobně rozpracován v příloze ŠVP.

 

8. Podmínky zacházení s majetkem školy ze strany dětí:

 

 • Po dobu pobytu dítěte a v průběhu vzdělávání dětí v MŠ dbají učitelé na to, aby děti zacházely šetrně s učebními pomůckami, hračkami a dalšími vzdělávacími potřebami a nepoškozovaly ostatní majetek školy.

 

 

 

9. Poučení o povinnosti dodržovat školní řád:

(§ 22 odst. 1 písm. b), § 30 odst. 3 školského zákona)

 

 • Školní řád platí do odvolání.

 

 • Školní řád byl projednán Pedagogickou radou dne: 24.1.2017

 

 • Školní řád je zveřejněn na přístupném místě ve škole, prokazatelným způsobem jsou s ním

seznámeni zaměstnanci školy a o jeho vydání a obsahu jsou informováni ZZ dětí.

 

 • S vybranými částmi Školního řádu byly seznámeny děti, forma seznámení odpovídala věku a

rozumových schopnostem dětí.

 

 • Změny školního řádu lze navrhovat průběžně s ohledem na naléhavost situace.

 

 • Všechny změny ve školním řádu podléhají projednání v pedagogické radě, schválení ředitele

školy.

 

 

 

 

Školní řád nabývá účinnosti 1.2.2017