ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Téma  školního  vzdělávacího  programu  je:

„PŘÍRODA  JE  NÁŠ  UČITEL A  MY  JSME  JEJÍ  ŽÁCI"

 

V Rakovníku dne:  1.9.2017                                                                                              Bc. Eva Kodešová, ředitelka školy

 

OBSAH:

1.  Identifikační údaje  ..........................…...............  str. 3

2.  Charakteristika školy:  ….............................  str. 4 - 15

       2.1.  koncepce školy

       2.2.  profil školy

       2.3.  základní vize školy do budoucna

       2.4.  historie školy

       2.5.  věcné podmínky pro výchovu a vzdělávání

       2.6.  životospráva

       2.7.  psychosociální podmínky pro výchovu a vzdělávání

       2.8.  organizace vzdělávání: - rozdělení do tříd

                                                     - pravidla přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání

                                                     - co je zapotřebí k zápisu dítěte

                                                     - přijímání a zařazování dětí do tříd

                                                     - obsah výchovné práce

                                                     - adaptace dětí na př. vzdělávání

                                                     - základní péče

                                                     - úkoly školy

                                                     - akce školy

       2.9.  systém péče o děti s přiznanými podpůrnými opatřeními

      2.10.  prevence sociálně-patologických jevů u dětí

3.  Řízení školy:  ............................................................   str. 15 - 18 

     3.1. personální zajištění školy

     3.2. informační systém školy

     3.3. spolupráce s veřejností

     3.4. plán vzdělávání zaměstnanců

     3.5. evaluační systém

4.  Charakteristika vzdělávacího programu: …....................    str. 17 - 23

      4.1.  cíl předškolního vzdělávání v naší škole

      4.2.  stanovené klíčové kompetence pro žáky, které odcházejí do ZŠ

      4.3.  oblasti vzdělávání

      4.4.  metody vzdělávání

      4.5.  formy vzdělávání

      4.6.  prostředky vzdělávání

      4.7. obsah vzdělávání

      4.8. zásady vzdělávání

      4.9.  organizační postupy

      4.10.  denní režim školy

5.  Vzdělávací obsah:  ….................................................   str. 24 - 29

      5.1.  tematické okruhy

      5.2.  tématická plán s podtématy

      5.3. očekávané výstupy dětí před vstupem do školy

  

1.  IDENTIFIKAČNÍ  ÚDAJE  ŠKOLY:

 

Název  školy:                    Mateřská škola Průběžná Rakovník                

Adresa školy:                   Průběžná 2312, 269 01 Rakovník

E - mail:                            ms.prubezna@wo.cz

Webové stránky školy:   www.msprubezna.cz

Telefon:                             313517326,  724 001 695

IZO MŠ:                           107518520

IZO ředitelství:                600055612  

IČ:                                     875457

ČÚ:                                    540277369/0800

Zřizovatel:                        Město Rakovník

Ředitel školy:                   Bc. Eva Kodešová

Zástupkyně ředitelky:      Radka Sabová

Vedoucí školní jídelny:     Eva Truksová

Typ zařízení:                     MŠ s celodenním provozem

Kapacita MŠ:                    100 dětí – 4 třídy, homogenní

Provozní doba:                  6.30  – 16.30 hod.

Hlavní činnost školy:

    - činnost školy je vymezena § 33 – 35 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon a 

       vyhláškou č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpis                                             

    - zajišťuje všestrannou péči o děti předškolního věku v návaznosti na výchovu 

       dětí v rodině a v úzké spolupráci s rodinou

   -  zajišťuje školní stravování dětí MŠ a zaměstnanců školy

 

Schválen pedagogickou radou dne:    28.8.2017 

Zpracovala: Bc. Eva Kodešová

 

2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY:

2.1.  KONCEPCE A MOTTO ŠKOLY:

            Mottem dlouhodobé koncepce, kterou uplatňujeme od 1.1.1998, jsou slova amerického spisovatele, filozofa a učitele Roberta Fulghuma:

                            „Všechno, co opravdu potřebuji znát, jsem se naučil v mateřské škole„

Koncepce školy vychází ze specifických potřeb dětí, z dokonalé znalosti jejich individuálních schopností a ze znalosti sociálního prostředí rodin dětí, které do MŠ přicházejí. Na prvním místě jsou zohledňovány vývojové zvláštnosti věku, které rozvíjíme přiměřeným způsobem po stránce sociální, fyziologické, kognitivní, sociální a emociální. Tato vývojová  hlediska jsou v plné míře respektována.

Základní pravidla v MŠ:

 •  o všechno se rozděl
 •  hraj fér
 •  nikoho nebij
 •  nikdy nelži
 •  vracej věci tam, kde jsi je našel
 •  uklízej po sobě
 •  neber nic, co ti nepatří
 •  když někomu ublížíš, řekni  „promiň“,  o pomoc slušně požádej
 •   před jídlem si umyj ruce, splachuj
 •  každý den něco dělej: – trochu se uč, trochu přemýšlej, trochu maluj, kresli, čti si a povídej, trochu zpívej a tancuj, hodně cvič a hraj si s  kamarády a také trochu pracuj
 •  každý den po obědě si zdřímni
 •  když vyrazíš do světa, dávej pozor na auta, chytni se někoho za ruku a drž se
 •   s ostatními pohromadě
 •   nikdy nezapomeň na dětské obrázkové knížky
 •   první dvě slova, která ses naučil – největší slova ze všech:

                        DÍVEJ SE A  POSLOUCHEJ  -  NIKDY NEZAPOMEŇ

2.2.  PROFIL  ŠKOLY:

                        Naše škola vytváří vhodné, bezpečné a podnětné prostředí pro rozvoj dítěte, na kterém spolupracuje celý kolektiv. Snažíme se o školu pro dítě zajímavou, obsahově bohatou, rozvíjející tvořivost a fantazii.

                        Všechny učitelky jsou kvalifikované ve svém oboru, umí podněcovat v dětech radost z učení a poznávání. Mají moji důvěru a podporu.

            Naší prioritou jsou spokojené děti, dobré vztahy uvnitř školy, s rodiči, zřizovatelem a veřejností. 

                       

2.3.  ZÁKLADNÍ  VIZE  ŠKOLY:

         První kroky života předurčují do značné míry rozvoj psychických a fyzických předpokladů a sociálních postojů dětí.  Předškolní výchova má největší význam. Je to počáteční etapa celoživotního vzdělávání a je klíčová při utváření osobnosti člověka. ( viz.citace R. Fulghuma). Výchova a vzdělávání v MŠ vychází z výchovného působení rodiny a podporuje ho. Usilujeme o otevřenou a přátelskou školu. 

          Děti jsou odborně a cílevědomě vedeny a ředitelka odpovídá za vytváření podmínek pro jejich rozvoj a vzdělávání. Jedním z mnoha našich úkolů je zajistit dítěti právo na předškolní vzdělávání ve věku od 2 – 6 let.  Vytváříme společně s celým kolektivem podmínky pro rozvoj dětské osobnosti, s ohledem na její individuální potřeby, zájmy a nadání. Výchovná práce citlivě vychází z vývoje a zrání dětí, rozvíjí fyzické, psychické a sociální dovednosti. Snažíme se zajistit dítěti pocit bezpečí a jistoty a zdravé sebevědomí.

        Cílem je šťastné, spokojené a usměvavé dítě, které touží po poznání, sportování a hraní si s kamarády.

            Vzhledem k tomu, že dnešní děti mají nedostatek příležitosti pohybovat se v přírodě a sportovat, využíváme možnosti MŠ (okraj města, prostorná zahrada, školní dvůr, hokejbalové hřiště, atletický stadion u 3.ZŠ,...…). Činnosti dětí přenášíme do přírody. Děti se učí myslet na přírodu a vážit si jí.  Protože děti žijí ve městě, seznamují se i s prostředím města Rakovníka, jeho kulturou (výstavy, divadla, koncerty, exkurze,..), architekturou a dostupným okolím.

            Při plánování výchovné a vzdělávací práce respektujeme vývojové zvláštnosti věku, které  v MŠ rozvíjíme přiměřeným způsobem po stránce sociální, fyziologické, kognitivní a emocionální.  

            Zaměřujeme se na vzdělávání a výchovu, která je v souladu s přírodou.

               Tak jako je přirozené střídání ročních období, světla a tmy, tradic a zvyků, tak by se nám mělo stát přirozenou potřebou žít a pohybovat se v přírodě a chránit ji – zkrátka naučit se žít s přírodou a v přírodě.

2.4.  HISTORIE ŠKOLY:

            12. MŠ - Zátiší byla postavena v roce 1981 jako závodní mateřská škola pro zaměstnance  Rakony a Autobrzd Rakovník.  Původně měla škola 4. třídy. Ředitelkou byla paní Anežka Pavlíčková. Pro nedostatek dětí byl v roce 1987 jeden pavilon MŠ uzavřen a pronajat Zvláštní základní škole v Rakovníku. Od té doby byla 12. MŠ dvoutřídní a tak ji také převzalo, po zrušení závodních MŠ, Město Rakovník. Dne 1. 1. 1992 byla zřízena městem na základě schválení Městského zastupitelstva zařazena jako příspěvková organizace Města Rakovník s právní subjektivitou. Ředitelkou byla jmenována Miroslava Polanská. O rok později byla k ředitelství školy přidružena ještě MŠ V Lukách Rakovník.  Protože organizační změna nebyla pro město vyhovující, došlo 1. 1. 1998 znovu k rozdělení škol a novou ředitelkou byla na základě konkurzu jmenována Bc. Eva Kodešová.

V roce 2001 byla v Rakovníku postavena nová Speciální základní škola a jeden pavilon byl opuštěn. Město Rakovník budovu dva roky komerčně pronajímalo, ale zjistilo se, že skloubit provoz MŠ s komerčním využitím není vhodné. Dětí postupně přibývalo, o školu jevili zájem rodiče z celého Rakovníka i z okolních vesnic a tak na základě žádosti ředitelky byl zrekonstruován volný pavilon opět pro účely mateřské školy a od 1. 9. 2007 došlo k navýšení kapacity dětí na 78. Byla otevřena 3. třída a tělocvična. Baby boom zasáhl i město Rakovník a tak opět po dohodě s Městem Rakovník se od 1. 9. 2010 zrušila dočasně tělocvična a otevřela se 4. třída. V současné době navštěvuje školu 100 dětí předškolního věku. Součástí MŠ je školní jídelna.

            MŠ Průběžná je zařazena rozhodnutím ŠÚ Rakovník č.j.  škol./ 2000  ze dne 1.11.2000 do sítě škol a předškolních zařazení pod názvem Mateřská škola Průběžná Rakovník.

2.5.  VĚCNÉ PODMÍNKY PRO VÝCHOVU A VZDĚLÁVÁNÍ:

Zahrada je vybavena dvěma velkými pískovišti, zahradními stavbami, cestami pro jízdu na kolech, tříkolkách a koloběžkách. Na ukládání hraček jsou u každého pískoviště dřevěné chaloupky. Pro spontánní pohyb dětí je dostatečný prostor jak travnatý tak vyasfaltovaný. Pískoviště jsou zastíněna maskovací plachtou a vzrostlými stromy. Balkonovými dveřmi mohou děti chodit přímo na zahradu, bez problémů je i využívání WC, umývárny.  Je zajištěn pitný režim bez porušení hygienických norem – děti chodí pít do třídy samy, kontrolu zajišťují školnice.

Zahrada je osazena lesními i ovocnými stromy a keři, které děti v průběhu roku sledují, pozorují květenu, zrání a sklizeň ovoce, dávají dětem stín na zahradě. Děti se spolu s údržbářem školy mohou podílet na zahradních pracích. Výpěstky ze zahrady slouží k okamžité spotřebě. O školní zahradu se stará údržbář školy.

Sklad kol, odstrkovadel a koloběžek je umístěn v bývalé kotelně. Děti mají pod dozorem učitelky možnost vypůjčit si je i s helmou.  Mohou jezdit na asfaltovém povrchu mezi budovami při dodržení všech bezpečnostních opatření. Pravidelné revize kol provádí firma Rezek kola Rakovník.

Ve dvou pavilonech MŠ jsou umístěné čtyři třídy.

V zeleném pavilonu je v přízemí 1. třída, v patře 2. třída, v  červeném pavilonu je 3. třída v přízemí  a  4. třída v patře.

Třídy jsou světlé, slunné a prostorné. Místnosti určené dětem jsou dispozičně řešeny tak, aby maximálně vyhovovaly jejich spontánnímu projevu  a zároveň umožňují klidné koutky pro děti, které se momentálně nechtějí zúčastnit kolektivních činností.

Řešení tříd je organizačně náročné na práci učitelek, které odpovídají za bezpečnost dětí. Proto se služby učitelek překrývají.  

Třídy jsou vybaveny nábytkem, který odpovídá věku 3-6 let, jak po stránce potřeb dětí, tak i podle hygienických a bezpečnostních norem. Nábytek je přizpůsoben tak, aby všechny hračky a pomůcky byly přístupné a děti mohly být samostatné.  Vybavení pomůckami a hračkami je k dispozici v potřebném množství a bohaté nabídce a je stále doplňován. V každé třídě jsou klávesy nebo piano, audiovizuální technika, nádoby na třídění odpadu.

Sportovní kabinet je vybaven pro všechny děti (overbooly malé i velké, gymbooly, švédské bedny, švédské lavičky, švihadla, míče, gymnastická souprava, trampolína, šplhací věž,....) a je průběžně doplňován.

Dětská i pedagogická knihovna je rozsáhlá, pravidelně doplňovaná. Děti mají k dispozici všechny knihy, které si mohou půjčit jak ve třídě,tak po dohodě s učitelkami i domů.  Jsou vedeny k prohlížení knih a pěknému zacházení s nimi. Denně jim učitelky předčítají nebo vypráví pohádky. Tím vedeme přirozenou cestou děti k touze číst, poslouchat, mluvit a dozvídat se.

Pedagogická knihovna je umístěna ve sborovně školy.  Rodiče si mohou půjčovat odborné knihy, časopisy o výchově a vzdělávání k prostudování.

Audiovizuální technika je k dispozici na všech třídách (CD a DVD přehrávač, diaprojektor, televize – video, počítač, tiskárna, magnetofon, gramofon) Vše je využíváno k práci s dětmi v souladu s požadavky vedení školy. 

V hospodářské budově (šedivá) je umístěna ŠJ, ředitelna, sborovna, dílna pro údržbáře školy, ateliér s keramickou pecí a sklad na kola, koloběžky a hračkami na dvůr zahrady.

Ateliér je vybaven keramickou pecí, malířskými stojany, pomůckami na výtvarnou a pracovní výchovu. 

Školní jídelna je umístěna v hospodářském pavilónu školy spolu s prádelnou, archivem školy, ředitelnou, sborovnou, kotelnou a výtvarným ateliérem. Kuchyň je velká, vzdušná,  prostorná a dobře vybavená. U každé třídy jsou malé přípravné kuchyňky, kam se dováží jídlo ze školní kuchyně přes školní dvůr, který není zastřešený. Přípravny jsou vybaveny myčkami nádobí. Kapacita stravovny je 150 strávníků. 

Kapacita školy 100 dětí, každý rok žádáme zřizovatele o udělení výjimky z počtu dětí. Provoz MŠP je projednáván na informačních schůzkách (při zápisu a v září) s rodiči. Je  stanoven podle jejich požadavků od 6.30 do 16.30 hod. Zároveň je s rodiči projednáván plán uzavření MŠ v době školních prázdnin a tento přehled je vyvěšen na webových stránkách školy již od 1. 9. v příslušném školním roce.

Režim dne je stanoven rámcově a učitelky jsou povinny dodržovat pouze čas na jídlo (9.00, 12.00, 15.00). Ostatní režimové momenty jsou promýšleny učitelkami podle školního vzdělávacího programu, v návaznosti na individuální potřeby dětí.

Hygienická a bezpečnostní údržba všech prostor je zajištěna školnicí, uklízečkou a údržbářem školy.

2.6. ŽIVOTOSPRÁVA:

Jídelníček je vedoucí stravovny připraven podle stravovacích norem a konzultován s ředitelkou školy. Vychází ze znalosti stravovacích návyků dětí a upozornění rodičů na zdravotní stav dětí. Vaříme  potřebné diety na lékařské doporučení (bezlepkové, pro alergiky,..)  Jídelníček je vyvěšen  na nástěnkách ŠJ v obou pavilonech, na webových stránkách školy. Pokud vaříme dietu, dáváme jídelníček rodičům již týden předem, aby si jej prohlédli a připomínkovali.

            Snažíme se poskytovat vyváženou a plnohodnotnou stravu tak, aby byla v souladu se spotřebním košem a vyhovovala zdravé výživě dětí. Denně se vaří čerstvá jídla z čerstvých surovin.  

            Dodržujeme tříhodinové intervaly mezi jídly. Tak jako mají děti zajištěn pitný režim v průběhu celého dne (voda,  bylinkové a ovocné čaje), tak mají denně v nabídce ovoce a zeleninu, volně přístupnou od 7.00 hodin (mohou si vybírat ze 2 – 3 druhů, podle chuti). 

            Stolování probíhá společně ve třídě. Svačiny jsou formou švédských stolů, děti se postupně učí obsluhovat samy. Nejmladším dětem pomáhají učitelky.  Při obědě si nosí jídlo na talíři z přípravných kuchyněk děti samy, pouze polévku nalévá kuchařka dětem u stolu. Děti si samy určují jak velkou porci jídla chtějí.

2.7. PSYCHOSOCIÁLNÍ PODMÍNKY PRO VÝCHOVU A VZDĚLÁVÁNÍ:

            Na prvním místě je pro nás dítě a jeho potřeby – bezpečnost, zdraví a radost dítěte.  Plně respektujeme rodinu, jako nejdůležitější základ výchovy dítěte. Každý den má svůj pravidelný rytmus a řád, na který si děti postupně zvykají a samy jej vyžadují. Denní rituály jsou jejich jistota a zázemí. Máme zavedený rituál  např. podávání ruky s dítětem při příchodu a odchodu z MŠ.  Nejmladší děti si mohou do MŠ přinést svou oblíbenou malou hračku, ale musí se o ni starat. Starší děti již hračky do školy nenosí – připravují se na vstup do ZŠ, kam také nemohou nosit hračky.

            Denně jsou děti venku. Délka pobytu je přizpůsobena počasí. Chodí  se na delší vycházky do polí a lesů v okolí školy. Do města chodíme s nejstaršími dětmi  pouze do divadla, muzea nebo při  plnění  poznávacích úkolů. Pokud  není dostatek učitelek (nemoc, vzdělávání), jsou děti na školní zahradě a případný dozor pomáhají zajistit školnice. 

            Otužování je prováděno tak, že místnosti nejsou přetápěné, pravidelně se větrá, děti se po spaní myjí studenou vodou, denně jsou venku dopoledne a podle ročního období i odpoledne (i v zimě chodí starší děti odpoledne bobovat)

            Učitelky hovoří s rodiči dětí průběžně podle zájmu a dotazů rodičů. Konzultace s rodiči jsou na jejich žádost, domluví si den a čas s učitelkami a ředitelkou mimo jejich službu u dětí.  Mají možnost kdykoliv po dohodě s učitelkou ve třídě zůstat a sledovat děti v MŠ v průběhu dne.             Na informační schůzky jsou rodiče svoláváni podle potřeb školy. Pro rodiče dětí, které jdou k zápisu do ZŠ  jsou uspořádány přednášky na téma „Školní zralost“ s ukázkou výchovné práce dětí. Děti také navštěvují postupně všechny rakovnické základní školy.

            Učitelky vytvářejí klidnou a pohodovou atmosféru ve třídách. Děti mají dostatek volnosti a osobní svobody, učitelky jsou jim partnerem ve volbě činností. Jsou vedeny k vzájemné toleranci a pochopení. Všechny mají rovnocenné postavení, nikdo není zvýhodňován nebo ponižován. Vedeme je ke klidnému chování a řešení problémů v duchu: „jak chceš, aby se kamarádi chovali k tobě, chovej se tak i ty k nim“.

            Režim dne je přizpůsobován potřebám dětí a provozu školy s ohledem na vývoj dětí. Mezi učitelkou a dítětem je systematicky budován partnerský vztah. V dítěti je podporován nárok na vlastní názor. Děti oslovují učitelky slovem paní učitelko + jméno učitelky. Děti vedeme k vykání přirozenou cestou, tak, jak je etickým zvykem v ČR.

 2.8.  ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ:

Provoz MŠ je od 6.30  do 16.30 hod.

Děti se scházejí v  1.třídě od 6.30 do 7.00 hod. 

Odpoledne se od 16.00 hod. spojují opět do 1.třídy.

V případě nepřítomnosti učitelek se děti spojují na odpolední činnosti na pavilonech.

Rozdělení  do  tříd:     Třídy jsou homogenní.       1.třída   2 - 3 - 4 roky

                                                                           2.třída   3 - 4 – 5 let

                                                                            3.třída    4 - 5 - 6  let

                                                                            4.třída   5 – 6 let  (+ OŠD)

Pravidla přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání:

-   přednost při přijetí od 1.9.2017 mají přednost děti starší 5 let (do 30.8.) a sourozenci již

    chodících dětí a děti, které dosáhnou 3 let (do 30.8) ze spádové oblasti  Rakovník

-   mladší děti 3 let mohou být přijaty jen v tom případě, pokud je volná kapacita školy a splňují

    požadavky školy ke přijetí (bez plen,  umí se najíst a napít samo, obout bačkory a částečně

   oblékat, slyší na své  jméno a dokáží se dorozumět v základních oblastech - potřeba WC, pití,

    jídlo, bolest,…)                           

    VÝHLED DO BUDOUCNA:

             od 1.9.2018 budou mít přednost děti  5 a 4 leté z Rakovníka

             od 1.9.2019 budou přednostně přijímány děti 5,4  a 3 leté z Rakovníka                                              

              od 1.9. 2020 budou mít nárok i děti 2 leté z Rakovníka bez omezení

-  Přijímání dětí s handicapem je posuzováno individuálně. Docházku dítěte musí doporučit

   pediatr, odborný lékař a  pedagogicko-psychologická poradna nebo speciální pedagogické

   centrum, kde je dítě klientem.  Ředitelka posoudí žádost rodičů, budou  vypracována podpůrná

   opatření pro dítě a rodiče musí spolupracovat s MŠ s ohledem na  podmínky a možnosti   školy,

   které jsou potřebné pro přijetí dítěte.

Co je zapotřebí s sebou k zápisu dítěte:

- občanský průkaz zákonných zástupců, kde je uveden trvalý pobyt dítěte (Rakovník)

- rodný list dítěte

- vyplnit písemnou žádost o přijetí (naleznete na webových stránkách školy, nebo obdržíte na

  místě) s prohlášením ZZ o zdravotním stavu dítěte (v EL bude potvrzení od pediatra)

- doporučení odborného lékaře v případě dítěte s handicapem.

Přijímání a zařazování dětí do tříd:

Zápis do MŠ probíhá ve  správním řízení, dle platných zákonů a vyhlášek v květnu v roce nástupu dítěte do MŠ. Termín je uveřejněn minimálně 2 měsíce dopředu na webových stránkách školy, nástěnkách školy a v tisku.

Děti jsou seřazeny podle věku od nejmladších po nejstarší a rozděleny do tříd. Maximální naplněnost tříd je 25 dětí na třídu, kde se o ně starají 2 učitelky. Některé nejmladší děti zůstávají v původní třídě, naopak některé jednu třídu přeskočí. Záleží na počtu  nově přihlášených dětí a jejich věku.  Na tuto možnost jsou rodiče včas upozorněni. Je to způsobeno tím, že třídy jsou homogenní a ve škole zůstávají děti s OŠD, zapíší se nové starší děti (přistěhování, nikdy do MŠ nechodily) a to rozhodí kolektiv třídy. Zpravidla s dětmi do vyšší třídy postupuje alespoň jedna učitelka, která je měla v předcházejícím roce, aby byla zachována kontinuita s dětmi. Snažíme se být školou rodinného typu, děti se mezi sebou znají, znají i učitelky z jiných tříd a naopak. Tím je přechod pro děti jednodušší.

Obsah výchovné práce:

            Největší vývojový pokrok učiní děti během prvních šesti let svého života a to, co se naučí v tomto věku si nesou sebou dál do života. MŠ pouze doplňuje výchovu v rodině, neboť respektujeme její prvořadé postavení. Vycházíme v zájmu zdravého a všestranného vývoje dítěte  rodině vstříc. Jsme přesvědčeni, že pokud je vzájemné působení rodiny a MŠ v souladu, je dítě plnohodnotně připraveno pro život.

             Záměrem našeho výchovného a vzdělávacího úsilí je podporovat u dětí přirozenou zvídavost, komunikativnost a odpovědnost za své chování vůči sobě i okolí. Pomáháme dětem osvojit si potřebné dovednosti, postoje a návyky, které vychází z morálního kreditu naší společnosti. K tomu je klidná atmosféra školy. K dětem přistupujeme  citlivě, respektujeme jejich osobnost. Učitelé vytváří podněty pro dětský  rozumový, tělesný, estetický a sociální rozvoj. Každé dítě si může vybrat co jej nejvíc zajímá. Do činností děti nenutíme, ale vhodnou motivací vzbuzujeme zájem o poznání. Pro děti je připraveno potřebné zázemí, klid, bezpečí a soukromí.

            Naše pedagogická práce vychází z rámcového vzdělávacího programu a je inspirovaná programem „zdravá mateřská škola“ a  objevují se prvky programu „Začínáme spolu“.

Výchova a vzdělávání je plánována cílevědomě a  promyšleně. Třídní plány jsou sestavovány  tak, aby plně respektovaly  složení tříd a individuální schopnosti dětí na základě znalosti potřeb konkrétní skupiny dětí ve třídě.

Adaptace dětí na předškolní vzdělávání:

             Vstup do MŠ musí být pro děti přirozený, bez zbytečného nervového zatížení dětí.

Rodiče jsou povinni domluvit si adaptační režim s učitelkami na třídě  a dodržovat jej.

To znamená, že si domluví postupné navyšování délky pobytu v MŠ  s učitelkami.

Rodiče mohou  první dny děti s dětmi pobývat ve třídě, aby věděli, jak se dítě projevuje a jaké máme požadavky  na děti.

Základní péče:

            Vychází z dokonalé znalosti základních potřeb dítěte a z rámcového programu pro  předškolní vzdělávání.  Celé září slouží k pozorování dětí a odborné diagnostice. Na základě toho jsou sestavena podpůrná opatření, upraven třídní a individuální plán, který vychází ze školního plánu a respektuje dlouhodobou koncepci školy.

            V našem pojetí bereme dítě jako celistvou osobnost, které se učí na základě interakce s okolím a svým vlastním prožitkem. Spontánní a řízené aktivity jsou během dne vyvážené, jsou obsahově bohaté a zajímavé. Aktivity dětí jsou hravé a tvořivé s ohledem na věkové a rozumové schopnosti dětí. Děti by měly pociťovat radost z učení a jsou vedeny k tomu, aby samy vyvíjely tlak na nové poznání. Učitelky kreativně reagují na potřeby dětí, jsou schopné improvizovat v nových situacích, neboť mají dlouhodobou praxi a nadále se vzdělávají. Své nové poznatky v oblasti vzdělávání maximálně využívají a pravidelně si je hodnotí. Děti se tak učí přirozenou cestou odpovědnosti za své chování, samostatnosti, komunikují s vrstevníky i s dospělými a učí se rozlišovat způsoby komunikace s nimi.

            Učitelky vedou děti k odpovědnosti za své chování. Nevydávají zbytečné příkazy, činnosti dětí nesmí být přeorganizovány, ale ani bezbřehé a bez fantazie. Záleží na typu učitelky, jak s dětmi bude pracovat. Největší kontrolou je pro nás spokojenost dětí a rodičů. 

Úkoly  školy:

 •   naučit se žít s přírodou a chránit ji
 •  vytvářet radostnou pohodu v MŠ
 •  připravit dětem pocit bezpečí a soukromí a důvěry, zajistit individuální přístup k dětem
 •  vytvářet tvořivé a podnětné prostředí pro děti, rozvíjet a podporovat přirozenou touhu po poznání a směřovat společně k  poznání
 •  doplňovat rodinnou výchovu v úzké spolupráci s rodinou
 •  vycházet z požadavků rodiny tak, jak to umožňují prostory školy s ohledem na  bezpečnost
 •  umožnit dětem spontánní pohyb v prostorách školy, na zahradě, při vycházkách
 •  zaměřit se na komunikativní schopnosti dětí a s tím související logopedickou prevenci
 •  rozvíjet zájmy a nadání dětí, motivovat slabší děti k činnostem
 •  vytvářet dostatek  prostředků a prostoru pro spontánní hru dětí
 •  frontální, individuální a skupinové činnosti musí být vyvážené a vycházet z dokonalé znalosti potřeb dětí 
 •  připravovat pro děti vhodné podmínky pro život mezi vrstevníky bez rodičů a taktním  
 •   přístupem učitelek jim pomáhat vyrovnat se s novou životní zkušenost      
 •  dokázat odborně diagnostikovat dítě a vhodně pomáhat rodičům při dalším jeho vývoji
 •  přijímat všechny děti bez výhrad a s pochopením

Akce školy:

 •  slavnostní zahájení a ukončení školního roku
 •  informační schůzky rodičů  dle potřeb obou stran, ukázky výchovné práce s dětmi
 •  besídky- vánoční, jarní
 •  společné oslavy narozenin a svátků dětí, Mikulášská nadílka,Vánoce, masopust,  Velikonoce,  Den matek, pálení čarodějnic
 •  tvořivé dílny s rodiči
 •  oslava MDD ve spolupráci se školami v Rakovníku
 •  škola v přírodě pro 5 – 6 leté děti
 •  výlety pro děti starší 4 let vlakem dle plánu učitelek, turistické výlety  do okolí Rakovníka, vlakem na Křivoklát, do Chlumu, Senomat, Lubná, Lužná –   Šamotka
 •  exkurze do místních průmyslových podniků, dle domluvy s podniky
 •  návštěvy místního kina, divadla, výstav, vystoupení dětí ze ZUŠ, návštěva ZŠ a družiny                   
 •  plavecká výchova – v případě, že funguje plavecký bazén
 •  angličtina -  Helen Doron Early English  
 •  návštěvy dopravního hřiště
 •  účast na okresní sportovní olympiádě pořádané DDM
 •  účast na různých výtvarných soutěží, podle vyhlašovatelů
 •  účast na závěrečném loučení se školním rokem v letním kině, které pořádá dětská   knihovna Rakovník
 •  vystoupení dětí pro seniory: v KC Rakovník, v pečovatelském domě, pro nevidomé
 •  den otevřených dveří pro nové zájemce
 •  tvořivé dílny pro rodiče s dětmi před vánoci a velikonocemi                     

2.9.  SYSTÉM  PÉČE O DĚTI S PŘIZNANÝMI  PODPŮRNÝMI  OPATŘENÍMI:

Podpůrná opatření 1. stupně:

 •  Ředitel MŠ rozhodne o poskytování podpůrných opatření prvního stupně bez doporučení školského poradenského zařízení i bez informovaného souhlasu ZZ. Tím není dotčeno právo zákonného zástupce na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání dítěte (§ 21 školského zákona).
 •  Učitel MŠ zpracuje plán pedagogické podpory, ve kterém je upravena organizace a hodnocení vzdělávání dítěte včetně úpravy metod a forem práce a projedná jej s ředitelem školy.
 •  Pokud by nepostačovala podpůrná opatření prvního stupně (po vyhodnocení plánu pedagogické podpory) doporučí ředitel školy využití poradenské pomoci školského poradenského zařízení za účelem posouzení speciálních vzdělávacích potřeb dítěte.

Podpůrná opatření 2. až 5. stupně:

 •  Podmínkou pro uplatnění podpůrného opatření 2 až 5 stupně je doporučení školského poradenského zařízení a s informovaným souhlasem ZZ dítěte. K poskytnutí poradenské pomoci školského poradenského zařízení dojde na základě vlastního uvážení ZZ, doporučení ředitele MŠ  nebo OSPOD.
 •  Ředitel školy určí třídního učitele, který je odpovědný za spolupráci se školským poradenským zařízením v souvislosti s doporučením podpůrných opatření dítěti se speciálními vzdělávacími potřebami.
 •  Ředitel školy zahájí poskytování podpůrných opatření 2. až 5. stupně bezodkladně po obdržení doporučení školského poradenského zařízení a získání informovaného souhlasu ZZ.
 •  Ředitel školy průběžně vyhodnocuje poskytování podpůrných opatření, nejméně však jeden krát ročně, v případě souvisejících okolností častěji. Ukončení poskytování podpůrného opatření 2. až 5. stupně je-li z doporučení školského poradenského zařízení zřejmé, že podpůrná opatření 2. až 5. stupně již nejsou potřeba. V takovém případě se nevyžaduje informovaný souhlas ZZ, s ním se pouze projedná

Vzdělávání dětí nadaných:

 •  MŠ vytváří ve svém školním vzdělávacím programu a při jeho realizaci podmínky k co největšímu využití potenciálu každého dítěte s ohledem na jeho individuální možnosti. To platí v plné míře i pro vzdělávání dětí nadaných.
 •  MŠ je povinna zajistit realizaci všech stanovených podpůrných opatření pro podporu nadání podle individuálních vzdělávacích potřeb dětí v rozsahu prvního až čtvrtého stupně podpory

2.10.   PREVENCE  SOCIÁLNĚ -PATOLOGICKÝCH JEVŮ:

Prevence sociálně patologických jevů u dětí v působnosti naší školy představuje aktivity v následujících oblastech prevence: - týrání a zanedbávání dětí

                                                      - drogové závislosti, alkoholismus, kouření

                                                       - šikanování, vandalismus a další formy násilného chování

                                                       - virtuální drogy (počítače, televize, video)

                                                       - xenofobie, rasismus, intolerance, antisemitismus

Cílem primární prevence  je zvýšení odolnosti dětí vůči sociálně patologickým jevům.

Cílem našeho programu je  preventivní výchovně vzdělávací působení je neoddělitelnou součástí výchovy a výuky ve škole.

 • Je nutné analyzovat jedince, konkrétní sociální situaci dítěte. Naše škola se věnuje dětem sociálně znevýhodněným, protože tuto skupinu chápeme jako velmi ohroženou.
 • Nabízíme aktivity a programy, do kterých se mohou zapojit  všechny děti.
 • Důraz je položen na vytváření elementárních základů klíčových kompetencí v počáteční etapě vzdělávání, neboť ty směřují k tomu, aby dítě na své úrovni aktivně a s uspokojením zvládalo nároky života v prostředí rodiny a školy, aby dítě bylo schopné žít ve společnosti jemu blízkých dospělých i vrstevníků a komunikovat s nimi, bylo způsobilé se učit, na své úrovni také pracovat a řešit problémy, uplatňovat se a prosazovat, ale také se požadavkům okolí přizpůsobit. Setká-li se takové dítě v budoucnu se sociálně patologickými jevy, dokáže je rozpoznat, nepodlehnout jim a věnovat se jiným, prospěšným aktivitám.

    3. ŘÍZENÍ  ŠKOLY:

3.1.  PERSONÁLNÍ  ZAJIŠTĚNÍ  ŠKOLY:

Pedagogičtí pracovníci:      ředitelka 

                                              zástupce ředitelky

                                              6 plně kvalifikovaných učitelek

Provozní pracovníci:          2 uklízečky

                                              údržbář školy

Stravovna:                           3 kuchařky

3.2.  INFORMAČNÍ  SYSTÉM  ŠKOLY:

Vnitřní:

 •  pedagogické rady – čtvrtletně (listopad, leden, duben, červen)
 •  provozní  rady čtvrtletně a dle potřeby – svolává ředitel nebo zástupce ředitele
 •  informace na nástěnkách

Vnější:

 •  webové stránky
 •  SMS, e- mailové zprávy
 •  třídní schůzky
 •  nástěnky pro rodiče v šatnách dětí
 •  konzultační hodiny na požádání rodičů
 •  zprávy v místním tisku

3.3.  SPOLUPRÁCE  S VEŘEJNOSTÍ:

Cíl:  - vést  jednání vždy s ohledem na prospěch všech dětí ve škole

Postupy:

 •  spolupracovat se zřizovatelem tak, aby rozvoj školy byl systematický,  respektoval potřeby a možnosti školy i zřizovatele
 •  spolupracovat se ZUŠ, ZŠ, MŠ, PPP Rakovník a  středními školami v Rakovníku
 •  připravovat vystoupení dětí pro veřejnost dle poptávky (letní kino, vánoce, den matek,..)
 •  prezentovat školu průběžně v tisku, na webových stránkách
 •  zajišťovat dle zájmu rodičů odborné služby ve spolupráci s PPP Rakovník, ZŠ
 •  spolupráce s klinickou logopedkou Mgr. Kolskou, která dochází v říjnu do MŠ a  provádí logopedickou depistáž ve škole se souhlasem rodičů
 •  rozvíjet dále spolupráci s vedením hokejbalového hřiště, které sousedí s MŠ, Tatran a SK Rakovník, s HK Rakovník

S  RODIČI:

Cíl:  - otevřená MŠ s partnerským a profesionálním přístupem, která ctí rodinu, jako nejdůležitější základ výchovy dítěte

Postupy:

 •  umožnit rodičům pobývat v MŠ při vzdělávacím procesu
 •  úzce spolupracovat s rodinou při adaptaci dítěte v MŠ a při přípravě před zápisem do  ZŠ 
 •  motivovat rodiče k aktivní spolupráci, nabídneme tvořivé dílny pro rodiče a děti 
 •  dále propagovat konzultační hodiny pro rodiče a podávat jim profesionálně informace o vzdělávání dítěte a jeho problémech, domlouvat se na společných postupech
 •  zařazovat ukázky výchovné práce 
 •  rozšiřovat informační servis pro rodiče – webové stránky, SMS, osobní rozhovory, nástěnky, osobní pozvánky
 •  vždy po domluvě s rodiči na začátku roku upravovat provoz školy dle potřeb rodin  (nabídka 6.30–16.30, 7.00-17.00)
 •  organizovat přednášky odborníků pro rodiče
 •  1x ročně zorganizovat den otevřených dveří pro veřejnost

3.4.  plán vzdělávání zaměstnanců:

Pedagogičtí pracovníci:

-     zapojovat se do vzdělávacích kurzů s akreditací dle potřeby a možnosti  školy

-     umožnit učitelkám vysokoškolské vzdělávání

-     umožnit učitelkám zúčastnit se vzdělávacích akcí, které jsou ochotny si uhradit vlastními  penězi  nad rámec školy – podpořit karierní růst učitelů

-    samostudium – odborné časopisy, knihy, internet

Ostatní zaměstnanci:

-    prohlubovat si znalosti v hygienických vyhláškách, odborné časopisy

-    zúčastnit se vzdělávání na téma zdravá výživa

3.5.   Evaluační systém:

Oblasti  evaluace:          

 • Školní vzdělávací program – 1x ročně - červen
 • Třídní vzdělávací program -  2 x ročně na pg. radách
 • Podpůrná opatření – čtvrtletně, projednat s rodiči
 • Vzdělávací proces – průběžně provádí učitelky na třídách
 • Individuální rozvoj dítěte – průběžně provádí učitelky na třídách, portfolia dětí
 • Podmínky školy – 1 x ročně – ředitelka, rodiče, učitelky, provozní zaměstnanci
 • Kvalita práce pedagogů – průběžné hospitace ředitelka, vzájemné na třídě
 • Úroveň spolupráce s rodinou a veřejností – 2x ročně na pg. radách
 • Nadstandartní akce školy – 1 x ročně  - červen

1. sledovat naplňování cílů programu:

 •   organizace a využívání pracovní doby
 •   dodržování bezpečnostních a  hygienických předpisů, organizačního řádu školy
 •   údržba, čistota a estetika prostředí školy a zahrady, šetření majetku školy
 •   sledovat naplňování cílů programu ve vybavenosti školy
 •   reprezentování školy na veřejnosti při styku s rodiči, organizacemi

2. sledovat kvalitu podmínek vzdělávání:

 •     materiálně technické zabezpečení
 •    využívání pomůcek, výtvarného ateliéru, školní zahrady a dvora
 •    integraci výchovné práce ve všech oblastech vzdělávání
 •    podmínky pro čtenářskou gramotnost
 •    podmínky pro hrubou a jemnou motoriku dětí

3. sledovat kvalitu práce pedagogů:

 •  vytváření klíčových kompetencí , které jsou důležité pro další zdárný rozvoj dítěte využívání moderních výchovných metod v praxi
 •  uspokojování potřeb dětí v průběhu dne (dostatečný prostor k aktivitě,  nepotlačovat aktivitu dětí)
 •  organizaci dne, zda je v souladu s individuálními potřebami dětí a jejich bezpečností zapojování hyperaktivních dětí do výchovného procesu
 •  využívání všech pomůcek, prostor pro činnosti dětí
 •  pestrost programu pro děti
 •   plánování akcí a jejich dopad na výchovu a vzdělávání dětí
 •   průběžné hodnocení dětí, které je podkladem pro další rozvoj dětí
 •   vytváření osobního prostoru pro děti, nenutit je do činností, které nechtějí dělat,
 •   ale vytvářet hravou atmosféru, která  děti zaujme

4. sledovat výsledky vzdělávání:

 •   hodnocení dítěte vychází  z dokonalé znalosti individuálních potřeb,  učitelky  berou na vědomí rodinné zázemí a jeho úspěšnost zařazení do kolektivu,  zásadně  nesrovnávají s ostatními dětmi, ale hodnotí dítě jako samostatnou  individualitu
 •  sestavení a  prověřování PO, IP u  dětí s OŠD -   čtvrtletní hodnocení
 •   u dětí 3 - 6 let  bez PO vedou učitelky hodnocení dítěte - 2 x ročně písemně hodnocení dítěte (vstupní v říjnu a výstupní v květnu školního roku)                                         
 •   každému dítěti učitelky při vstupu do MŠ založí jeho osobní portfolio, které si po ukončení  docházky do  MŠ odnesou děti domů

4.  Charakteristika vzdělávacího programu:

     Naše škola je společenstvím kreativním, užívajícím prvků několika programů pro předškolní vzdělávání. (vychází z RVPPV, inspiruje se programem Začít spolu, Zdravá MŠ)

            Školní vzdělávací program (dále jen ŠVP) vychází a je v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání ( VÚP Praha 2016 - dále jen RVP)

Program je zpracován na základě konkrétních podmínek MŠ,  v návaznosti na rodinnou výchovu a individuální potřeby dětí. Zajišťuje rozvoj poznání všem dětem, které MŠ navštěvují. Jedná se o veřejný dokument.

Na ŠVP navazují třídní tematické  plány, které konkretizují cíle a obsah vzdělávání v jednotlivých třídách s ohledem na individuální potřeby dětí a věkové složení tříd.

4.1  CÍL  PŘEDŠKOLNÍHO  VZDĚLÁVÁNÍ  V  NAŠÍ  ŠKOLE:

1.  poznat sebe a svět kolem sebe,  rozvíjet dítě, jeho učení a poznání ve vědě, umění a

     řemeslech

2.  osvojit si etických a mravních hodnot naší společnosti – ovládnout sám sebe

3.  osamostatnit se a být  schopen projevovat se jako osobnost ve spolupráci s  kolektivem

4.  vnímat přírodu kolem sebe, hledat v ní poznání, posilovat touhu starat se o životní  

     prostředí

4.2. KLÍČOVÉ KOMPETENCE:

1. kompetence k učení

- soustředit se na danou činnost, zkoumat, zkoušet, zajímat se o učení, nebát se experimentovat,

  klást otázky a hledat odpovědi, získané dovednosti a vědomosti  uplatňovat v kolektivu

- přivést dítě ke spontánnímu a cílevědomému učení nenásilnou formou

- dokázat  ohodnotit sebe i okolí

2. kompetence k řešení problémů

- všímat si dění a problémů v okolí, řešit problémy, na které stačí na základě svých  zkušeností

- rozlišovat způsoby řešení (funkční a nefunkční), používat logiku v činnostech

- nebát se chybovat a být iniciativní

3. kompetence komunikativní

-  ovládat rodnou řeč, mluvit plynule ve větách, vyjadřovat své myšlenky a pocity,

   formulovat otázky a  žádat odpovědi

-  reagovat  bez zábran, být uvolněné a jisté mezi dětmi i dospělými

-  rozšiřovat si slovní zásobu otázkami a činnostmi

4. kompetence sociální

- samostatně se  rozhodnout, a dokázat si vytvořit názor a vyjádřit jej

- uvědomovat si, že jsem za své jednání odpovědný a nést důsledky za své chování a jednání

- dokázat se prosadit, ale  i respektovat názor druhých,  být tolerantní

- podílet se svým jednáním a chováním na vývoji kolektivu dětí

- dokázat pochopit, že násilí, nespravedlnost, ponižování a lhostejnost se nevyplácí a  vzniklé

  konflikty řešit dohodou

5. kompetence činnostní a občanské

- svobodně plánovat své činnosti a hry, organizovat, podřizovat se, řídit a hodnotit situaci   

- rozlišovat své slabé a silné stránky a nacházet nové řešení

- pěstovat v sobě smysl pro povinnost a přistupovat k činnostem odpovědně

- chápat, že vše  kolem  něj se děje v souvislostech

- dokázat žít ve společnosti vrstevníků a nesobecky se v ní prosadit

- dbát na osobní zdraví, ale i na zdraví a bezpečí druhých a chovat se odpovědně

 

4.3. OBLASTI  VZDĚLÁVÁNÍ:

1.  pohyb, sport, zdraví a otužování

2.  komunikace, rozvoj řeči a rodného jazyka

3.  poznávání hrou a praktickými činnostmi

4.  umění a estetika

5.  činnosti a vlastní tvorba

4.4   METODY  VZDĚLÁVÁNÍ:

prožitkové  –  nelze naplánovat, učitelka musí být empatická a flexibilní- jsou založené na vzoru,

                        na  hře, na manipulaci, experimentu , komunikaci, tvoření, fantazii, myšlenkových  

                        operacích. Učitelka se stává partnerem, podněcovatelem, koordinátorem a to zcela

                        nenásilnou formou v duchu připraveného programu pro děti

názorné – učitelka, zaměstnanci a rodiče jsou nejlepším osobním příkladem: „JAK TY, TAK JÁ“

slovní –  nesmí převládat v denním režimu, doplňuje všechny aktivity dětí

praktické, činnostní – hry, které jsou spojeny s názorným a slovním vysvětlením, děti mohou

                                     mohou manipulovat s předměty, hračkami kolem sebe ve spojení nabídkou

                                     učitelky

kooperativní – ve spolupráci s  kamarády (dvojice, skupiny, celý kolektiv)

projektové – vychází z ŠVP a TVP ve spojení se vzdělávacími cíli

 

4.5.  FORMY  VZDĚLÁVÁNÍ:

 •  frontální, skupinové, individuální
 •  kooperativní, individualizované   
 •  řízené, otevřené
 •  v přirozeném prostředí třídy, na školní zahradě, v okolí školy, při akcích 

 

4.6.   PROSTŘEDKY  VZDĚLÁVÁNÍ:

-  vše co může dítě použít ke své hře a vzdělávání -  co je  bezpečné a přiměřené jeho věku (předměty, obrázky, knihy, encyklopedie, …..)

4.7.  OBSAH   VZDĚLÁVÁNÍ:

-  vnitřně propojený celek  určený dětem od 3 - 6 let

-   jednotlivé cíle a úkoly jsou přiměřené věku a plynule na sebe navazují, tak jak děti

    věkově postupují do vyšších stupňů vzdělávací nabídky      

 

4.8.   ZÁSADY   VZDĚLÁVÁNÍ:

-  názornosti – přímá zkušenost dítěte

systematičnosti a soustavnosti – poznání na sebe navazuje a prolíná se celým dnem, týdnem,

                                                        měsícem i rokem (projektové učení)

aktivnosti – dítě poznatky získává vlastní zkušeností a učí se je používat

trvalosti - „opakování, matka moudrosti“

přiměřěnosti – učitelka vychází z dokonalé znalosti individuální schopnosti dítěte

 

4.9.   ORGANIZAČNÍ  POSTUPY:

 

SPONTÁNNÍ  ČINNOSTI:

Při volných činnostech se děti střídají v různých aktivitách dle zájmu a vlastního výběru.

 

Nabízené aktivity:

                        Knihy a písmena                                             Velké kostky

                        Dílna                                                              Pokusy a objevy

                        Manipulační a stolní hry                                 Tvořivé hry

                        Stavebnice                                                      Domácnost

                        Dramatické hry                                              Ateliér

                          Sběr přírodnin – činnosti s nimi                      Keramika

                          Pobyt venku:    zahrada + školní dvůr + blízké pole a les, město Rakovník

 

SKUPINOVÁ PRÁCE:

denní  --  týdenní - postupné budování sociálních a komunikačních dovedností mezi dětmi

 

KOOPERATIVNÍ  VÝUKA:

skupinová  --  celotřídní  --   celoškolní 

 

PROJEKTOVÁ  VÝUKA:

Kooperace učitelek a dětí na jednotné téma dle ŠVP a TVP

 

INDIVIDUÁLNÍ  PRÁCE:

Dítě pracuje samostatně na činnosti ze vzdělávací nabídky

 

ŘÍZENÉ  ČINNOSTI:

zaměření na soustředění a sebeovládání dětí

 

4.10.  DENNÍ REŽIM ŠKOLY:

 

Ranní hry:  

Ráno od 6.30 do 7.00 se děti scházejí v 1. třídě (zelený pavilon)        

Rodiče nebo jimi pověření zástupci předají děti učitelce osobně.  Učitelka vítá dítě podáním ruky, pohledem do očí a vlídným slovem, které uvolní napětí dítěte i rodičů.

            Během této doby si děti vybírají hry podle svých představ, učitelky je nijak ve výběru neomezují, pouze aktivity nabízejí. Požadavky dětí usměrňují jen v zájmu bezpečnosti všech svěřenců. Do běžných dětských konfliktů učitelky nevstupují se svými názory, ale pozorně sledují vývoj situace a zasahují pouze v případě nutnosti, nebo na požádání dětmi o pomoc. Svým taktním přístupem tak pomáhají odpovědnému a klidnému řešení sporu mezi vrstevníky. Rodiče mohou s dítětem přijít ráno do třídy a sdělit potřebné informace učitelce. Podle vlastní úvahy mají možnost rodiče zůstat ve třídě a sledovat dítě v kolektivu. Z domova si nejmladší děti mohou přinést bezpečné hračky, které si později uklízejí do poličky. Nabídka her vychází ze složení třídy a potřeb dětí.  Společně je vedeme k tomu, aby si hračku se kterou si už nehrají, uklidily, a  vybraly si  novou. Učitelce nemusí výběr oznamovat. Děti jsou tak nenásilně vedeny k pořádku a samostatnému rozhodování. Ukončení her závisí na učitelce ve třídě, která děti pozoruje. Pokud se hry tvořivě rozvíjí, nemusí je učitelka násilně přerušovat a začínat řízené - námětové činnosti, ale využije nápadů dětí a kreativně se přizpůsobí dané situaci.

 

Průběh dopoledních aktivit:                        

            Po ukončení her a uklizení třídy se děti sejdou do společné skupiny a zahájí den společným komunitním kruhem. Zde si sdělují své zážitky, pocity, zhodnotí si, co se jim daří nebo nedaří. Učí se tak mezi sebou komunikovat, neskákat do řeči kamarádovi, dokázat vyslechnout druhého. Tím si všechny procvičují své mluvní schopnosti. Učitelka ukončí plynule kruh  kolektivním logopedickým cvičením a přejde k pravidelnému rannímu cvičení, které je důležité pro celkový rozvoj dítěte, motorickou obratnost dětí, vede k dodržování  pravidel.  Po cvičení děti společně svačí. Děti se učí stolovat, samostatně se obsluhovat. Na formě společných svačin trváme, protože společné stolování je důležitou součástí denních rituálů, které dítě potřebuje pro zdravý rozvoj. Děti si vybírají jídlo samy podle chuti, k pití mají vždy mléčný nápoj nebo čaj, více druhů zeleniny nebo ovoce.

            Po svačině a během celého dne probíhají ve třídách námětové  činnosti dle nabídky učitelek. Učitelky pracují podle předem připraveného projektu. Pokud děti samy nechtějí spolupracovat mají možnost počkat ve vedlejším prostoru až kamarádi svou činnost dokončí, ale nesmí ostatní rušit. 

 

Pobyt venku:             1.třída               9.30  -  11.30 

                                   2.třída               9.30  -  11.30

                                  3.TŘÍDA             10.00  -  12.00

                                  4.TŘÍDA             10.00  -  12.00

            Na vycházky chodíme za každého počasí. Délku pobytu přizpůsobujeme počasí a zdravotnímu stavu dětí. Za délku a náplň plně zodpovídá učitelka na třídě.

            V této době děti využívají všech možností zahrady školy, která je dostatečně vybavená (průlezky, kola, kočárky, dvě pískoviště, bazén, volný prostor zatravněný i s asfaltovým povrchem,…), ale i blízkého lesa, polí, v zimně kopec pro bobování. Pohyb dětí není omezován zbytečnými procházkami do města, ale je dán prostor volnému pohybu dětí.

Při vycházkách učitelky využívají všech možností konkrétního pozorování pro svůj učební plán. Vycházky jsou součástí výchovného působení na děti a pro učitelky to není oddychový čas, ale čas naplněný pohybem a poznáním.

Zajištění bezpečnosti dětí na vycházce:  jedna učitelka zodpovídá mimo budovu MŠ za tento počet dětí:         

                              3 - 4 roky  - 14 dětí

                              4 - 5 let    -  16 dětí

                              5 - 6 let    -  18 dětí

                              6 -7 let    -  20 dětí

            Na společných delších vycházkách se učitelky domlouvají a dávají rodičům vědět nejméně dva dny předem. V 1. a 2. třídě chodí 2 učitelky se svou třídou, se 3. a 4. třídě chodí  3 učitelky  na vycházku samostatně.  Učitelka ze 4. třídy, která má odpolední službu si bere polovinu dětí ze 3. třídy a polovinu ze 4. třídy.

OBĚD:                         1. + 2.TŘÍDA              11.30  -  12.00                         

                                     3. + 4.TŘÍDA              12.00  -  12.30                  

Stravování  a  pitný režim:

            Stravování je pro všechny děti společné. Vycházíme z názoru rodičů na daný problém. Děti se učí slušně stolovat, lehce konverzovat u stolu a jíst přiměřeným způsobem. Při počtu 25 dětí na třídu má i učitelka při společném stravování přehled, že se každé dítě v klidu a bez stresu, může najíst, že ho neuhodí pobíhající kamarád nebo, že se na něj svačina nedostane. I učitelka se v této době posadí a jí společně s dětmi, aby byla příkladem.

Diety vaříme pouze na základě lékařského doporučení. Školní jídelna se snaží maximálně vyjít vstříc dětem. V  případě potřeby rodičů bude zajištěn dietní poradce.  

Do jídla děti nenutíme, ale jídlo jim nabídneme. Děti se brzy naučí samostatně rozhodnout co sní, a co ne. Strava je pestrá,  v dostatečném množství, chutná, teplá a vizuálně lákavá.

Svačiny probíhají formou švédských stolů. Děti se samostatně obsluhují, mažou si chléb, pečivo, vybírají ovoce, zeleninu, nápoje.  

Pitný režim je zajištěn během dne tak, že každé dítě má svůj hrnek s pitím a dítě se může jít kdykoliv během dne bez říkání napít.  Pokud si děti hrají na zahradě, mohou se chodit kdykoliv napít do třídy, kde na bezpečnost dohlíží školnice.

Odpolední odpočinek:                                       1. třída          12.15  - 14.15

                                                                            2. třída          12.15 - 14.00

                                                                            3. třída          12.45 -   13.45

                                                                            4. třída          12.45  -  13.30

Všechny děti  po obědě odpočívají na svém lehátku ve své třídě.  Poslouchají pohádku a učí se nerušit kamarády, kteří chtějí spát.

Doba odpočinku je úměrná věku dětí. Mladší děti usínají všechny, starší děti klidně odpočívají v průměru asi hodinu a pak mohou potichu vstát a hrát si v prostoru třídy tak, aby nerušily spící kamarády. Jsou vedeny ke klidné hře, aby ostatní nebudily. Tím se procvičuje vůle a ohleduplné chování k okolí.

Odpolední činnosti:

            Děti si samy vybírají hračky, nebo si dokončují své práce, které ráno začaly. Chodíme si hrát na zahradu v každém ročním období, podle počasí a učitelky zařazují sezónní aktivity. V 16.00  hodin se spojují děti do 1.třídy ( zelený pavilon)

 

5.  VZDĚLÁVACÍ  OBSAH:                      

Téma  školního  vzdělávacího  programu  je:

„ PŘÍRODA  JE  NÁŠ  UČITEL A  MY  JSME  JEJÍ  ŽÁCI“

                  

5.1. TEMATICKÉ OKRUHY PRO VÝCHOVNOU PRÁCI:

Okruhy jsou rámcové, učitelky na třídách s nimi mohou volně nakládat během roku tak, jak se mění roční období a potřeby dětí.                                                                                                                              

                                                                               PODZIM, ZIMA, JARO, LÉTO.          

Na ŠVP navazuje TVP, který učitelky vytváří v součinnosti s potřebami dětí. Tematické plány jsou volné, umožňují učitelkám kreativní přístup k výchovné práci.                

 

5.2. TÉMATICKÝ  PLÁN  A  PODTÉMATA

 •  JE  PODZIM - ŠKOLKA VOLÁ
 •  UŽ JE ZIMA – VOLÁ MRÁZ A SNÍH
 •  JARO PŘIŠLO K NÁM – ZELENÁ SE TRÁVA
 •  ROZHLÉDNI SE KOLEM SEBE, UŽ JE LÉTO, BUDEME MÍT PRÁZDNINY

 

PODTÉMA:

 

 •  NAŠE MŠ,  KAMARÁDI
 •  RODINA
 •  PŘÍRODA:  NA ZAHRADĚ, NA POLI A V LESE, VOLNĚ ŽIJÍCÍ ZVÍŘATA, DOMÁCÍ 

           ZVÍŘATA A JEJICH MLÁĎATA ZE ŽIVOTA HMYZU, PTÁCI,  NEŽIVÁ 

           PŘÍRODA,  ŽIVOT U POTOKŮ, ŘEK A  RYBNÍKŮ, EXOTICKÁ ZVÍŘATA,   

           OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PODZIMNÍ PLODY, OVOCE A   

           ZELENINA

 •  POČASÍ:     V RŮZNÝCH ROČNÍCH OBDOBÍCH
 •  ČLOVĚK:   MOJE TĚLO A ZDRAVÍ, KDYŽ KAMARÁD STŮNĚ, VŠE PRO ZDRAVÍ
 •  ZAMĚSTNÁNÍ
 •  ZIMNÍ HRY, HALOVÉ SPORTY, SEZONNÍ SPORTOVÁNÍ
 •  POHÁDKOVÝ SVĚT:  KNIHY, PŘÍBĚHY, VYPRÁVĚNÍ, POSLECH SLOVA
 •  ROČNÍ OBDOBÍ:    PODZIM, ZIMA, JARO, LÉTO
 •  DOPRAVA
 •  ZEMĚ -  PLANETA, NAŠE MĚSTO – NAŠE ČESKÁ REPUBLIKA, POZNÁVÁNÍ JINÝCH KULTUR
 •  SVÁTKY:   DEN MATEK, DEN DĚTÍ, DEN OTCŮ, DEN ZEMĚ, VELIKONOCE, VÁNOCE, MASOPUST, ČARODĚJNICE

5.3.  OČEKÁVANÉ KONKRETIZOVANÉ VÝSTUPY:

1. Dítě a tělo:                      

 •  pohybuje se koordinovaně, je přiměřeně obratné a zdatné (např. hází a chytá míč, udrží    
 •   rovnováhu na jedné noze, běhá, skáče, v běžném prostředí se pohybuje bezpečně)
 •  svlékne se, oblékne i obuje (zapne a rozepne zip i malé knoflíky, zaváže si tkaničky, oblékne si čepici, rukavice)
 •  je samostatné při jídle (používá správně příbor, nalije si nápoj, stoluje čistě )      
 •  zvládá samostatně osobní hygienu (používá kapesník, umí se vysmrkat, umyje a osuší si
 •   ruce, použije toaletní papír, použije splachovací zařízení, uklidí po sobě)
 •  zvládá drobné úklidové práce (posbírá a uklidí předměty a pomůcky na určené místo, 
 •   připraví další pomůcky, srovná hračky)
 •  postará se o své věci (udržuje v nich pořádek)

2.  Dítě a jeho psychika:

 •  zvládá odloučení od rodičů
 •  vystupuje samostatně, má svůj názor, vyjadřuje souhlas i nesouhlas
 •  projevuje se jako emočně stálé, bez výrazných výkyvů v náladách
 •  ovládá se a kontroluje (reaguje přiměřeně na drobný neúspěch, dovede odložit přání na
 •   pozdější dobu, dovede se přizpůsobit konkrétní činnosti či situaci)
 •   je si vědomé zodpovědnosti za své chování
 •  dodržuje dohodnutá pravidla

3. Dítě a ten druhý:

 •  vyslovuje správně všechny hlásky (i sykavky, rotacismy, měkčení)
 •  mluví ve větách, dovede vyprávět příběh, popsat situaci apod.
 •  mluví většinou gramaticky správně (tj. užívá správně rodu, čísla, času, tvarů, slov, předložek aj.)
 •  rozumí většině slov a výrazů běžně užívaných v jeho prostředí
 •  má přiměřenou slovní zásobu, umí pojmenovat většinu toho, čím je obklopeno
 •  přirozeně a srozumitelně hovoří s dětmi i dospělými, vede rozhovor, a respektuje jeho pravidla
 •  pokouší se napsat hůlkovým písmem své jméno (označí si výkres značkou nebo  písmenem)
 •  používá přirozeně neverbální komunikaci (gesta, mimiku, řeč těla, aj.)
 •  spolupracuje ve skupině

4. Dítě a společnost:

 •  je zručné při zacházení s předměty denní potřeby, hračkami, pomůckami a nástroji (pracuje se stavebnicemi, modeluje, stříhá, kreslí, maluje, skládá papír, vytrhává, nalepuje, správně otáčí listy v knize apod.)
 •  zvládá činnosti s drobnějšími předměty (korálky, drobné stavební prvky apod.)
 •  tužku drží správně, tj. dvěma prsty třetí podložený, s uvolněným zápěstím
 •   vede stopu tužky, tahy jsou při kreslení plynulé, (obkresluje, vybarvuje, v kresbě přibývají detaily i vyjádření pohybu)
 •  umí napodobit základní geometrické obrazce (čtverec, kruh, trojúhelník, obdélník), různé tvary, (popř. písmena)
 •  rozlišuje pravou a levou stranu, pravou i levou ruku (může chybovat )
 •  řadí zpravidla prvky zleva doprava
 •  používá pravou či levou ruku při kreslení či v jiných činnostech, kde se preference ruky uplatňuje (je zpravidla zřejmé, zda je dítě pravák či levák)

5.  Dítě a svět:

 •  rozlišuje a porovnává podstatné znaky a vlastnosti předmětů (barvy, velikost, tvary, materiál, figuru a pozadí), nachází jejich společné a rozdílné znaky
 •  složí slovo z několika slyšených slabik a obrázek z několika tvarů
 •  rozlišuje zvuky (běžných předmětů a akustických situací i zvuky jednoduchých hudebních nástrojů)
 •  rozpozná rozdíly mezi hláskami (měkké a tvrdé, krátké a dlouhé)
 •  sluchově rozloží slovo na slabiky (vytleskává slabiky ve slově)
 •  najde rozdíly na dvou obrazcích, doplní detaily
 •  rozlišuje jednoduché obrazné symboly a značky i jednoduché symboly a znaky 
 •  s abstraktní podobou (písmena, číslice, základní dopravní značky, piktogramy)
 •  postřehne změny ve svém okolí, na obrázku (co je nového, co chybí)
 •  reaguje správně na světelné a akustické signály
 •  má představu o čísle (ukazuje na prstech či předmětech počet, počítá na prstech, umí počítat po jedné, chápe, že číslovka vyjadřuje počet)
 •  orientuje se v elementárních počtech (vyjmenuje číselnou řadu a spočítá počet prvků minimálně v rozsahu do pěti (deseti)
 •  porovnává počet dvou málopočetných souborů, tj. v rozsahu do pěti prvků (pozná rozdíl a určí o kolik je jeden větší či menší)
 •  rozpozná základní geometrické tvary (kruh, čtverec, trojúhelník atd.)
 •  rozlišuje a porovnává vlastnosti předmětů
 •  třídí, seskupuje a přiřazuje předměty dle daného kritéria (barva, tvar, velikost,..)
 •  přemýšlí, vede jednoduché úvahy, komentuje, co dělá („přemýšlí nahlas“)
 •  chápe jednoduché vztahy a souvislosti, řeší jednoduché problémy a situace, slovní příklady, úlohy, hádanky, rébusy, labyrinty
 •  rozumí časoprostorovým pojmům a pojmům označujícím velikost, hmotnost
 •  soustředí pozornost na činnosti po určitou dobu (cca 10 - 25 min.)
 •  „nechá“ se získat pro záměrné učení
 •  záměrně si zapamatuje, co prožilo, vidělo, slyšelo, je schopno si toto po přiměřené doběvybavit a reprodukovat, částečně i zhodnotit
 •  pamatuje si říkadla, básničky, písničky
 •  přijme úkol či povinnost, zadaným činnostem se věnuje soustředěně, neodbíhá
 •   dokáže vyvinout úsilí a dokončit je
 •  postupuje podle pokynů
 •  pracuje samostatně
 •  uplatňuje základní společenská pravidla  
 •  navazuje kontakty s dítětem i dospělými, komunikuje s nimi zpravidla bez problémů,
 •  nebojí se odloučit na určitou dobu od svých blízkých
 •  je ve hře partnerem
 •  zapojí se do práce ve skupině, při společných činnostech spolupracuje, přizpůsobuje se názorům a rozhodnutí skupiny
 •  vyjednává a dohodne se, vyslovuje a obhajuje svůj názor
 •  ve skupině (v rodině) dodržuje daná a pochopená pravidla, pokud jsou dány pokyny, je srozuměno se jimi řídit
 •  k ostatním dětem se chová přátelsky, citlivě a ohleduplně
 •  je schopno brát ohled na druhé
 •  pozorně poslouchá či sleduje se zájmem literární, filmové, dramatické či hudební představení
 •  zaujme je výstava obrázků, loutek, fotografii, návštěva zoologické či botanické zahrady, statku, farmy apod.
 •  je schopno se zúčastnit dětských programů, zábavných akcí, slavností, sportovních akcí 
 •  svoje zážitky komentuje, vypráví, co vidělo, slyšelo, dokáže říci, co bylo zajímavé, co jej zaujalo, co bylo správné, co ne
 •  zajímá se o knihy, zná mnoho pohádek a příběhů, má své oblíbené hrdiny
 •  zpívá jednoduché písně, rozlišuje a dodržuje rytmus (např. vytleskat, na bubínku)
 •  vytváří, modeluje, kreslí, maluje, stříhá, lepí, vytrhává, sestavuje, vyrábí
 •  hraje tvořivé a námětové hry (např. na školu, na rodinu, na cestování, na lékaře), dokáže hrát krátkou divadelní roli
 •  vyzná se ve svém prostředí (doma, ve škole), spolehlivě se orientuje v blízkém okolí (ví, kde bydlí, kam chodí do školky, kde jsou obchody, hřiště, kam se obrátit když je v nouzi apod.)
 •  zvládá běžné praktické činnosti a situace, s nimiž se pravidelně setkává (např. dovede vyřídit drobný vzkaz, nakoupit a zaplatit v obchodě, říci si o to, co potřebuje, ptá se na to, čemu nerozumí, umí telefonovat, dbá o pořádek a čistotu, samostatně se obslouží, zvládá drobné úklidové práce, je schopno se starat o rostliny či drobná domácí zvířata)
 •  ví, jak se má chovat (např. doma, v mateřské škole, na veřejnosti, u lékaře, v divadle, v obchodě, na chodníku, na ulici, při setkání s cizími a neznámými lidmi) a snaží se to dodržovat
 •   má poznatky ze světa přírody živé i neživé, lidí, kultury, techniky v rozsahu jeho
 •    praktických zkušeností (např. orientuje se v tělesném schématu, umí pojmenovat jeho 
 •    části  i některé orgány, rozlišuje pohlaví, ví, kdo jsou členové rodiny a čím se zabývají,
 •    rozlišuje různá povolání, pomůcky, nástroje, ví, k čemu jsou peníze, zná jména některých   rostlin, stromů, zvířat a dalších živých tvorů, orientuje se v dopravních prostředcích, zná  některé technické přístroje), rozumí běžným okolnostem, dějům, jevům, situacím, s nimiž  se bezprostředně setkává (např. počasí a jeho změny, proměny ročních období, látky a jejich vlastnosti, cestování, životní prostředí a jeho ochrana, nakládání s odpady)
 •   přiměřeným způsobem se zapojí do péče o potřebné
 •    má poznatky o širším prostředí, např. o naší zemi (města, hory, řeky, jazyk, kultura), o existenci jiných zemí a národů, má nahodilé a útržkovité poznatky o rozmanitosti světa jeho řádu (o světadílech, planetě Zemi, vesmíru)
 •   chová se přiměřeně a bezpečně ve školním i domácím prostředí i na veřejnosti (na ulici, na hřišti, v obchodě, u lékaře), uvědomuje si možná nebezpečí (odhadne nebezpečnou situaci, je opatrné, neriskuje), zná a zpravidla dodržuje základní pravidla chování na ulici (dává pozor při přecházení, rozumí světelné signalizaci)
 •   zná faktory poškozující zdraví (kouření)
 •   uvědomuje si rizikové a nevhodné projevy chování, např. šikana, násilí