Mateřská škola Průběžná Rakovník

je od 21. 10. do 30. 10. 2020 UZAVŘENA:
Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze(dále jen „správní orgán“ či „KHS“) jako orgán ochrany veřejného zdraví místně příslušný podle§ 11 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“)a ust. § 82 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákona č. 258/2000 Sb.")a věcně příslušný podle ust. §82 odst.2 písm. m) zákona č. 258, rozhodla vřízení vedeném podle§ 69 odst. 1písm. b)a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb.,o nařízení tohoto mimořádného opatření:
V ohnisku nákazy onemocnění COVID-19 způsobeného novým typem koronaviru SARS-CoV-2, nacházejícím sev Mateřské škole Průběžná Rakovník Průběžná 2312, se sídlem Průběžná 2312, 26901 Rakovník, IČ: 00875457,
se zakazuje od 21.10. do 30.10.2020 osobní přítomnost všech dětí mateřské školy a dále ukládá povinnost před jejím znovuotevřením zajistit provedení následujícího protiepidemickéhoopatření: provést ohniskovou dezinfekci prostor školy za použití dezinfekčního prostředku s plně virucidním účinkem.
Odůvodnění: Zákaz osobní přítomnosti dětí ve výše uvedené mateřské škole byl nařízen jako ochrana před dalším šířením onemocnění COVID-19. Hromadné vzdělávání na všech typech škol představuje vyšší riziko přenosu onemocnění vzhledem k vysoké kumulaci osob ve vymezeném prostoru. Mateřská škola je zařízení, kde je riziko šíření infekčního onemocnění vyšší z důvodu velmi úzkých vazeb mezi osobami. Vzhledem ke zhoršení epidemiologické situaci a dále k tomu, že na uvedené škole došlo k potvrzenému výskytu onemocnění COVID-19 a nařízení karantény u více než 30 %pedagogických pracovníků a zapsaných dětí,dospěla KHS kzávěru, že je riziko přítomnosti možných zdrojů nákazy a dalších přenosů nákazy tak veliké, že by další provoz školy představoval nepřiměřené epidemiologické riziko a ohrožení veřejného zdraví, rozhodla tak, jak je uvedeno výše ve výroku. Neprodlená realizace tohoto opatření je nezbytná vzhledem k současné nepříznivé epidemiologické situaci ve výskytu onemocnění COVID-19.
Ohnisková dezinfekce prostor se nařizuje za účelem zabránění vzniku sekundárních případů onemocněníCOVID-19, zdůvodu možnosti nepřímého přenosu, a to předměty kontaminovanými sekrety infikovaných osob, kdy se virus prostřednictvím kontaminovaných rukou může dostatna sliznice očí, úst, nosu dalších osob. Z těchto důvodů je nezbytné, aby byla věnována zvýšená pozornost úklidu společných prostor spojená s dezinfekcí prostředky s plně virucidním účinkem.
Poučení o odvolání:Podle ust. § 81 a násl. správního řádu účastník řízení může proti rozhodnutí podat odvolání ve lhůtě do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí k Ministerstvu zdravotnictví prostřednictvím správního orgánu, který rozhodnutí vydal. Lhůta pro podání odvolání počíná běžet dnem následujícím po doručení písemného vyhotovení rozhodnutí účastníkovi řízení. Dle § 17 odst. 3 a odst. 4 zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů,ve znění pozdějších předpisů,je dokument doručen do datové schránky okamžikem, kdy se do datové schránky přihlásí oprávněná osoba, nejpozději však desátým dnem ode dne, kdy byl dokument do datové schránky dodán.Odvolání proti rozhodnutí nemá dle ustanovení§ 69 odst. 2 věta třetízákona č. 258/2000 Sb.odkladný účinek. Ing. Kateřina Pilařová, vedoucí oddělení hygieny dětí a mladistvých pro okresy Kladno a Rakovník.
 
Využíváme informační a komunikační systém. Aplikace www.nasems.cz (AppStore, GooglePlay)
Děti je možné omlouvat prostřednictvím této aplikace nebo formou SMS na tlf čísla učitelek v příslušné třídě.
O akcích v průběhu dopoledne, odpoledne či jiných projektech se dozvíte na nástěnkách v šatně nebo souběžně v této aplikaci.
Nepřestávejte sledovat tyto oficiální webové stránky.  Děkujeme.

PŘEDSTAVUJEME PROJEKTY

  • DĚTI V POHYBU - finančně podporuje Město Rakovník. Prostory pronajímá MOA Rakovník. Děkujeme.

Již třetím rokem spolupracujeme se spolkem Děti a pohyb z. s. Petra Vecky. Našimi partnery jsou kvalifikovaní trenéři různých sportovních odvětví. Vážíme si zpětného hodnocení dětí, rodičů i veřejnosti. Velkým oceněním je zájem o letní pobyt i zimní pobyt v přírodě s možností seznámení se základy lyžování. Projekt je určen dětem 3. a 4. třídy.

  • DĚTI NA STARTU -ve spolupráci s FISAF jsme zapojeni v celonárodním projektu, který je v naší MŠ uzpůsoben dětem ve věku 3-7 let. Do projektu jsou zapojeny děti všech tříd.

Hravou formou jsou zapojeny děti malé, velké, subtilní či s nadváhou, děti sportovně založené nebo naopak. Za členský poplatek děti obdrží trička a deníčky pro záznam pohybových dovedností. Naše vyškolené učitelky s kvalifikací ŠEFTRENÉR spolupracují s kvalifikovanými trenéry projektu Děti v pohybu. (více na https://ceskosehybe.cz/deti-na-startu/)

  • SE SOKOLEM DO ŽIVOTA - Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky. Hravou formou plní úkoly všech průvodců zvířátek děti všech tříd.

Tento projekt rozvíjí u dětí vnímat pohyb jako přirozenost a součást jejich života a to díky kladné motivaci, při které je všemi aktivitami provází postavičky zvířátek.(https://www.sesokolemdozivota.cz/)

  • ŠABLONY III - RADOST Z POZNÁVÁNÍ.

Po projektu Šablony II - Hravá matematika navazujeme projektem Šablony III, který je zaměřen na všeobecný rozvoj dítěte předškolního věku, experimentaci, manipulaci a poznávání. Další oblastí je prohloubení spolupráce a setkávání s rodiči v rámci společných besed, konzultací apod.

  • ANGLIČTINA HELEN DORON - kladnou odezvou rodičů i letos pokračujeme ve dlouholeté spolupráci s Mgr. Magdou Ostašovou v hravé angličtině, která nabízí předškolním dětem využívat prostory MŠ. Po ukončení docházky do MŠ je možné navázat dalšími kurzy určené pro děti školního věku.