MATEŘSKÁ ŠKOLA PRŮBĚŽNÁ RAKOVNÍK

 

 "Všechno, co opravdu potřebuji znát, jsem se naučil v mateřské škole".

(Robert Fulghum)

 

PLATBY  V MATEŘSKÉ ŠKOLE

ŠKOLNÉ 400,- Kč/měsíc (platí pro většinu dětí 1. až 3. třídy, kromě výjimek uvedených níže).

STRAVNÉ

  • děti 3-6 let 32,- Kč za den (dopolední svačina 8,- + oběd 16,- + odpolední svačina 8,-)
  • děti 6-7 let 35,- Kč za den (dopolední svačina 9,- + oběd 17,- + odpolední svačina 9,- )

ŠKOLNÉ  A  STRAVNÉ se platí ZÁLOHOVĚ, vždy do 15. dne v měsíci, (k vyzvednutí jsou v příslušném pavilonu připraveny lístky s uvedenou výší platby se splatností první zálohy k 15.9.) Úhrada plateb bude možná POUZE:

  • BANKOVNÍM  PŘEVODEM na  účet  MŠ: 540 277 369/0800 nebo
  • INKASEM (pro klienty ČESKÉ SPOŘITELNY): číslo sběrného účtu–100 054 591
 

HOTOVOSTNÍ  PLATBY  SE  NEPŘIJÍMAJÍ.

Za děti s odkladem školní docházky a předškoláky (děti, které se zúčastní v roce 2019 zápisu do ZŠ) rodiče ŠKOLNÉ NEHRADÍ a je účtováno pouze stravné.

  • Pro Žádost o zproštění školného je nutné vyplnit příslušný formulář s přiloženým potvrzením z  ÚŘADU PRÁCE o vyplácení sociálních dávek NEJPOZDĚJI DO  31.8.2018.

OMLOUVÁNÍ  DĚTÍ

  • STRAVNÉ  NA  DEN  se odhlašuje pouze zasláním SMS do 7.30 hod. na telefonní číslo vedoucí školní kuchyně paní Evy Truksové 725 424 974 (doba absence, příjmení dítěte a třída).
  • NEPŘÍTOMNOST  DĚTÍ  V  MŠ s povinnou předškolní  docházkou či odkladem povinné školní docházky do ZŠ (většinou u dětí 3. a 4. třídy), je nutné OMLOUVAT  PÍSEMNĚ  U  UČITELEK  VE TŘÍDĚ  DO  OMLUVNÉHO  LISTU NEBO V PŘEDTIŠTĚNÉM OMLUVENKOVÉM FORMULÁŘI.
  • ZÁVAŽNÁ  A  INFEKČNÍ  ONEMOCNĚNÍ  JSTE POVINNI HLÁSIT UČITELKÁM TELEFONICKY OKAMŽITĚ. Telefonní kontakty na učitelky příslušné třídy vám budou k dispozici na info-vývěsce v prostorách šatny.

 

Platby

Rodiče, pokud vaše platby školného a stravného neodešly k 15. září, budou odečteny v následujích zářijových dnech. Děkujeme vám za trpělivost a pochopení.

Helen Doron

V naší škole se uskutečnila hravou formou ukázková hodina angličtiny Helen Doron Easy English pro předškolní děti pod vedením kvalifikované lektorky a učitelky naší MŠ Mgr. Jany Šváchové. V případě zájmu rodičů je možné vyzvednout přihlášku u učitelek v příslušné třídě. Teprve po závazném přihlášení dětí  a odevzdáním přihlášek bude zahájen kurz angličtiny. Podmínky přihlášení a platby jsou blíže rozepsány ve formuláři přihlášky nebo v rámci zodpovězení dotazů u učitelek v předškolních třídách.